اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ غزل "حوّای من " بهمنی
▬ جملات زیبا" دوستت دارم " کوئیلو
▬ خاطره " نگاه " فرهادی
▬ گفتار بزرگان " زندگی" انیشتین
▬ دل نوشته " دامنه زندگی " دکتر مهر پور
▬ شعر" " عطار
▬ مطالب و موضوعات بکر " هم شکل " ...
▬ تک بیت " بی تابی " عرفی شیرازی
▬ خاطره " سیرک " چاپلین
▬ تک بیت " فراق " بسطامی
▬ گفتار بزرگان " آدم بودن " چاپلین
▬ شعر نیمایی و نو " مُشتی کاه " نیما
▬ جملات زیبا "یکدم " قیصر
▬ مطالب و موضوعات بکر " شمع " ...
▬ جملات زیبا " مسئولی " شکیبایی