اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ کلام حق " کدام نقطه " منصور حلاج
▬ کلام حق " ستاره ای فروزان " محمد غزالی
▬ سرّمردان خدا " مَحرم شو" عین القضات همدانی
▬ پند "بهشت " مولوی
▬ جملات زیبا " عشق " صدرا
▬ سرّمردان خدا " عبادت و اطاعت " خواجه انصاری
▬ کلام حق " نرنجیدن " جامی
▬ عکس" نگاه به ... "علیرضا علیرضا ابراهیم پور گیلانی
▬ حدیث عشق " لایتناهی " عطار
▬ جملات زیبا " رها " شمس
▬ جملات قصار " عشق ... " عین القضات
▬ حدیث عشق " عشق ازلی " سهروردی
▬ سرّ مردان خدا " حال عارف " شَبلی
▬ کلام حق " چشم بصیرت " بسطامی
▬ سرّ مردان خدا " ابوالفضل (ع)" استاد فاطمی نیا