اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ ترجمه " آغوشت " مارگوت بیکل
▬ گفتار بزرگان " هفت پند " مولوی
▬ خاطره " پهن " هوشنگ ابتهاج
▬ شعر نیمایی و نو" زندگی" سپهری
▬ گفتار بزرگان " آزاد " غزالی
▬ جملات زیبا " من و دنیا " شاملو
▬ سخنان ناب " بایستند " شریعتی
▬ ترجمه " مُوطن " بیکل
▬ عکس" یک آسمان " علیرضا ابراهیم پور گیلانی
▬ گفتار بزرگان " روز انسان " نهرو
▬ جملات زیبا "عمیقاًعاشق می شوند " کامو
▬ حکایت " نادان " ...
▬ دل نوشته " من خودم هستم " پناهی
▬ عکس " تمام قدّ " علیرضا ابراهیم پور گیلانی
▬ دل نوشته " روزه ام " حسین پناهی۳