اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://alirezaebrahimpour.ir 2018-08-18T16:06:13+01:00 mihanblog.com ترجمه " آغوشت " مارگوت بیکل 2018-08-16T00:55:05+01:00 2018-08-16T00:55:05+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1113 علیرضا ابراهیم پور گیلانی پس از سفرهای بسیار و عبور از فراز و فرودِ امواج این دریای طوفان‌خیز،بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم؛بادبان برچینم؛پارو وا نهم؛سُکان رها کنم؛ به خلوت لنگرگاهت در آیمو در کنارت پهلو گیرمآغوشت را بازیابم.استواری امن زمین رازیر پای خویش. "مارگوت بیکل"ترجمه: احمد شاملو


پس از سفرهای بسیار و عبور 

از فراز و فرودِ امواج این دریای طوفان‌خیز،

بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم؛


بادبان برچینم؛
پارو وا نهم؛
سُکان رها کنم؛ 


به خلوت لنگرگاهت در آیم
و در کنارت پهلو گیرم
آغوشت را بازیابم.


استواری امن زمین را
زیر پای خویش.

 


"مارگوت بیکل"

ترجمه: احمد شاملو


]]>
گفتار بزرگان " هفت پند " مولوی 2018-08-12T00:51:05+01:00 2018-08-12T00:51:05+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1118 علیرضا ابراهیم پور گیلانی هفت پند از مولانا  :شب باش : در پوشیدن خطای دیگرانزمین باش : در فروتنیخورشیدباش : در مهر و دوستیکوه باش : در هنگام خشم و غضبرودباش : در سخاوت و یاری به دیگراندریاباش : در کنار آمدن با دیگرانخودت باش : همانگونه که می نمایی..
هفت پند از مولانا  :

شب باش : در پوشیدن خطای دیگران

زمین باش : در فروتنی

خورشیدباش : در مهر و دوستی

کوه باش : در هنگام خشم و غضب

رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران

دریاباش : در کنار آمدن با دیگران

خودت باش : همانگونه که می نمایی..

]]>
خاطره " پهن " هوشنگ ابتهاج 2018-08-06T19:46:29+01:00 2018-08-06T19:46:29+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1105 علیرضا ابراهیم پور گیلانی هوشنگی ابتهاج تعریف میکرد: در مراسم کفن و دفن شخصی شرکت کردم . دیدم قبل از اینکه توی قبر بذارنش ، چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند ، در کف قبر ریختن. از یک نفر که اینکار رو داشت انجام میداد، سوال کردم که : این چه رسمی ست که شما دارید؟ گفت: توی رساله نوشته که این کار مستحبه و ما مدتهاست برا مرده هامون اینکار رو انجام میدیم . میگفت که چون برام تعجب آور بود، سریع گشتم یه رساله پیدا کردم و رفتم سراغ طرف، بهش گفتم :کجاش نوشته؟ طرف هم میره تو بخش آیین کفن و دفن میت،
هوشنگی ابتهاج تعریف میکرد:

 در مراسم کفن و دفن شخصی شرکت کردم . دیدم قبل از اینکه توی قبر بذارنش ، چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند ، در کف قبر ریختن. از یک نفر که اینکار رو داشت انجام میداد، سوال کردم که : 

این چه رسمی ست که شما دارید؟ گفت: توی رساله نوشته که این کار مستحبه و ما مدتهاست برا مرده هامون اینکار رو انجام میدیم . 

میگفت که چون برام تعجب آور بود، سریع گشتم یه رساله پیدا کردم و رفتم سراغ طرف، بهش گفتم :

کجاش نوشته؟ طرف هم میره تو بخش آیین کفن و دفن میت، آورد که بفرما. دیدم نوشته ، کف قبر، مستحب است یک وجب پهن تر باشد !!

« شفیعی کدکنی »
]]>
شعر نیمایی و نو" زندگی" سپهری 2018-08-05T00:44:05+01:00 2018-08-05T00:44:05+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1117 علیرضا ابراهیم پور گیلانی زندگی تجربه‌ی تلخ فراوان دارددو سه تا کوچه و پس کوچهو اندازه‌ی یک عمر بیابان دارد..." سهراب سپهری "
زندگی 

تجربه‌ی تلخ فراوان دارد

دو سه تا کوچه و پس کوچه

و اندازه‌ی یک عمر بیابان دارد...
" سهراب سپهری "
]]>
گفتار بزرگان " آزاد " غزالی 2018-08-03T19:35:00+01:00 2018-08-03T19:35:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1116 علیرضا ابراهیم پور گیلانی شخصی از امام  محمدغزالی  پرسید: یا شیخ! بندگی چیست؟او گفت: خدایت آزاد آفرید  آزاد ،و عاشق حق باش... ندانی تا آزاد نگردی بنده نشوی؟شخصی از امام  محمدغزالی  پرسید: 

یا شیخ! 

بندگی چیست؟

او گفت: 

خدایت آزاد آفرید  آزاد ،

و عاشق حق باش...

 ندانی تا آزاد نگردی بنده نشوی؟


]]>
جملات زیبا " من و دنیا " شاملو 2018-08-03T07:35:12+01:00 2018-08-03T07:35:12+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1115 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من و دنیا.. همدیگر را رنگ میکنیم، من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفیدمن.. روزهای او را او.. موهای من را     "  احمد شاملو "من و دنیا.. 

همدیگر را رنگ میکنیم، 

من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید

من.. 

روزهای او را 

او.. 

موهای من را 

    "  احمد شاملو "
]]>
سخنان ناب " بایستند " شریعتی 2018-08-01T20:41:01+01:00 2018-08-01T20:41:01+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1114 علیرضا ابراهیم پور گیلانی صحبت از جامعه ای است که نیمی از آن، خوابیده اند و افسون شده اند، و   نیمی دیگر که بیدار شده اند در حال فرارند !ما می خواهیم این خوابیده های افسون شده را بیدار کنیم، و   واداریم که    «بایستند»، و   هم آن  فراری ها را  برگردانیم و واداریم  که   «بمانند»                          "دکتر علی شریعتی"
صحبت از جامعه ای است که نیمی از آن، 
خوابیده اند و افسون شده اند، 

و   نیمی دیگر که بیدار شده اند در حال فرارند !

ما می خواهیم این خوابیده های
 افسون شده را بیدار کنیم،

 و   واداریم که    «بایستند»، 
و   هم آن  فراری ها را  برگردانیم و 
واداریم  که   «بمانند»
          

                "دکتر علی شریعتی"
]]>
ترجمه " مُوطن " بیکل 2018-07-21T19:34:00+01:00 2018-07-21T19:34:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1112 علیرضا ابراهیم پور گیلانی مُوطن آدمی را بر هیج نقشه اینشانی نیست.موطن آدمی تنها در قلب کسانی است کهدوستش می دارند. "مارگوت بیکل"ترجمه: احمد شاملو
مُوطن آدمی را بر هیج نقشه ای

نشانی نیست.

موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که

دوستش می دارند.

 

"مارگوت بیکل"

ترجمه: احمد شاملو
]]>
عکس" یک آسمان " علیرضا ابراهیم پور گیلانی 2018-07-18T23:58:04+01:00 2018-07-18T23:58:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1090 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ]]> گفتار بزرگان " روز انسان " نهرو 2018-07-14T23:54:04+01:00 2018-07-14T23:54:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1109 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان رامردان همیشه مرد میمانندو زنان همیشه زنو آنگاه هر روز نه روز زن و نه روز مردکه روز انسان است"جواهر لعل نهرو "


 وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند 
و زنان شوکت زن بودنشان را

مردان همیشه مرد میمانند
و زنان همیشه زن

و آنگاه هر روز 
نه روز زن
 و نه روز مرد
که روز انسان است


"جواهر لعل نهرو "

]]>
جملات زیبا "عمیقاًعاشق می شوند " کامو 2018-07-13T23:53:04+01:00 2018-07-13T23:53:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1108 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آدم‌ها یک‌بارعمیقاً عاشق می‌شوندچون فقط یک‌بار نمی‌ترسند که همه‌چیز خود را از دست بدهنداما بعد ازهمان یک‌بار ترس‌ها آن‌قدر عمیق می‌شوند که عشق دیگر دور می‌ایستد" کامو"


آدم‌ها یک‌بارعمیقاً عاشق می‌شوند
چون فقط یک‌بار نمی‌ترسند
 که همه‌چیز خود را از دست بدهند

اما بعد ازهمان یک‌بار ترس‌ها آن‌قدر عمیق می‌شوند
 که عشق دیگر دور می‌ایستد


" کامو"

]]>
حکایت " نادان " ... 2018-07-12T21:52:02+01:00 2018-07-12T21:52:02+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1107 علیرضا ابراهیم پور گیلانی نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت : ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.حال نادان را به از دانا نمی داند کسیگرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَدطعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زدهزانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود


نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت : 
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.

حال نادان را به از دانا نمی داند کسی
گرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَد
طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده
زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

]]>
دل نوشته " من خودم هستم " پناهی 2018-07-09T19:49:50+01:00 2018-07-09T19:49:50+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1106 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕـــــﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ " ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ "ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!...ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ...ﻣــن خودم هستم... 

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕـــــﻮﯾﻢ :
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ
 " ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ "
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...
ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!...
ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ...
ﻣــن خودم هستم... 
]]>
عکس " تمام قدّ " علیرضا ابراهیم پور گیلانی 2018-07-03T07:42:12+01:00 2018-07-03T07:42:12+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1089 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ]]> دل نوشته " روزه ام " حسین پناهی۳ 2018-06-25T23:34:04+01:00 2018-06-25T23:34:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1103 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من روزه ام!!!!تمام سال را روزه ام.ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.فکر من حق ندارد زورگو باشد.فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.فکرمن روزه ام!!!!
تمام سال را روزه ام.

ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.
فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.
فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.

فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.
فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.
فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.
فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
فکر من حق ندارد زورگو باشد.

فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند 
و بی تفاوت از کنارش عبور کند.
فکر من ..................

آری من روزه ام ، 
نه روزه نخوردن غذا ، 
بلکه روزه انسان بودن، 
روزه مردانه زیستن، 
روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.

     " حسین پناهی"
]]>