اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2020-02-27T00:28:53+01:00 mihanblog.com جملات زیبا " دوستت دارم " نرودا 2020-02-19T17:00:55+01:00 2020-02-19T17:00:55+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1292 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من در خفا میان سایه و روح دوستت دارمدوستت دارم بی آنکه بدانم چطور ، نه کی و نه کجادوستت دارم صاف و سادهراحت و بی غروراین گونه دوستت دارم  "پابلو  نرودا "


من در خفا 

میان سایه و روح دوستت دارم

دوستت دارم 

بی آنکه بدانم چطور ، نه کی و نه کجا

دوستت دارم صاف و ساده

راحت و بی غرور

این گونه دوستت دارم  "پابلو  نرودا "
]]>
شعر " پر سوخته " مشیری 2020-02-13T19:54:05+01:00 2020-02-13T19:54:05+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1291 علیرضا ابراهیم پور گیلانی لب بسته و پر سوخته ، از کوی تو رفتمرفتم ، بخدا ، گر هَوسم  بود  بَسَم  بود             "فریدون مشیری"


لب بسته و پر سوخته ، از کوی تو رفتم

رفتم ، بخدا ، گر هَوسم  بود  بَسَم  بود
 
 
           "فریدون مشیری"
]]>
پند" مهربان باش " حضرت امام علی علیه السلام 2020-02-08T19:49:56+01:00 2020-02-08T19:49:56+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1290 علیرضا ابراهیم پور گیلانی حضرت امیرالمومنین علی  علیه السلام :با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. در نگاه هایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، به تساوى رفتار كن...نامه مولا به فرماندار مصر(محمد ابن ابابکر)حضرت امیرالمومنین علی  علیه السلام :


با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، 

گشاده رو و خندان باش. 

در نگاه هایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، 

به تساوى رفتار كن...نامه مولا به فرماندار مصر(محمد ابن ابابکر)

]]>
شعرنیمایی و نو " با تو " مشیری 2020-02-03T20:32:00+01:00 2020-02-03T20:32:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1289 علیرضا ابراهیم پور گیلانی معنای زنده بودنِ من ، با تو بودن استنزدیک ، دورسیر ، گرسنهرها ، اسیردلتنگ ، شادآن لحظه ای که بی تو سرآید مرا مبادمفهوم مرگ من در راه تو ، در کنار تومفهوم زندگی استمعنای عشق نیز در سرنوشت منبا تو ، همیشه با توبرای تو زیستن است"فریدون مشیری"


معنای زنده بودنِ من ، با تو بودن است

نزدیک ، دور

سیر ، گرسنه

رها ، اسیر

دلتنگ ، شاد

آن لحظه ای که بی تو سرآید مرا مباد

مفهوم مرگ من 

در راه تو ، در کنار تو

مفهوم زندگی است

معنای عشق نیز در سرنوشت من

با تو ، همیشه با تو

برای تو زیستن است"فریدون مشیری"
]]>
سخنان ناب" ماندن " دالایی لاما 2020-01-31T20:42:48+01:00 2020-01-31T20:42:48+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1288 علیرضا ابراهیم پور گیلانی به کسانی که دوستشان دارید،بالی برای پروازریشه ای برای برگشتنو دلیلی برای ماندن بدهید…"دالایی لاما"


به کسانی که دوستشان دارید،

بالی برای پرواز

ریشه ای برای برگشتن

و دلیلی برای ماندن بدهید…"دالایی لاما"
]]>
حکایت" مصیبت " سعدی 2020-01-30T20:41:12+01:00 2020-01-30T20:41:12+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1286 علیرضا ابراهیم پور گیلانی بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی. گفت: ای پدر فرمان تو راست، نگویم ولیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. مگوی  اندُه  خویش با دشمنانکه «لاحَول» گویند شادی کنان      " شیخ سعدی "
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. 

پسر را گفت: 

باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی. 

گفت: ای پدر فرمان تو راست، نگویم ولیکن خواهم

 مرا بر فایده این مطلع گردانی که

 مصلحت در نهان داشتن چیست؟

 گفت: تا مصیبت دو نشود: 

یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. 


مگوی  اندُه  خویش با دشمنان

که «لاحَول» گویند شادی کنان

      " شیخ سعدی "
]]>
جملات قصار " تکبر " نیچه 2020-01-25T07:35:36+01:00 2020-01-25T07:35:36+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1285 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تکبر ، آسانترین راه برای از بین بردن سرافرازی ها است. . .      (نیچه)تکبر ، 

آسانترین راه برای 

از بین بردن سرافرازی ها است. . .


      (نیچه)
]]>
جملات زیبا " نقاش " پیکاسو 2020-01-21T05:07:57+01:00 2020-01-21T05:07:57+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1284 علیرضا ابراهیم پور گیلانی مادرم می‌گفت : اگر سرباز باشی ژنرال خواهی شد، اگر راهب باشی پاپ خواهی شد؛ در عوض من  نقاش  بودم   و پیکاسو شدم!“پابلو پیکاسو”


مادرم می‌گفت : 

اگر سرباز باشی ژنرال خواهی شد،

 اگر راهب باشی پاپ خواهی شد؛ 

در عوض من  نقاش  بودم   و 

پیکاسو شدم!


“پابلو پیکاسو”
]]>
داستان " تضمین " دکتر حسابی 2020-01-20T12:00:30+01:00 2020-01-20T12:00:30+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1283 علیرضا ابراهیم پور گیلانی یکی از دانشجویانی که زیر نظر دکتر حسابی درس می خواند پس از چند ترم رد شدن به دکتر حسابی گفت : شما سه ترم است که من را از این درس رد می کنید ولی من که نمی خواهم موشک هوا کنم فقط می خواهم در روستا یک معلم شوم .دکتر حسابی پاسخ داد : شاید تو نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، اما تو نمی توانی به من تضمین دهی که یکی از دانش آموزان تو در روستا ، نخواهد که موشک هوا کند!!!یکی از دانشجویانی که زیر نظر دکتر حسابی

 درس می خواند پس از چند ترم رد شدن

 به دکتر حسابی گفت :

 شما سه ترم است که من را از این درس رد می کنید

 ولی من که نمی خواهم موشک هوا کنم 

فقط می خواهم در روستا یک معلم شوم .

دکتر حسابی پاسخ داد :

 شاید تو نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی

 معلم شوی قبول ، 

اما تو نمی توانی به من تضمین دهی

 که یکی از دانش آموزان تو

 در روستا ، نخواهد که موشک هوا کند!!!

]]>
نیمایی و شعر نو " راه " سپهری 2020-01-15T06:50:20+01:00 2020-01-15T06:50:20+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1282 علیرضا ابراهیم پور گیلانی لحظه‌ها را دریاب ...زندگی در فردا نه همین امروز است راه ها منتظرند تا تو هرجا كه بخواهی برسی لحظه‌ها را دریاب پای در راه گذار ...رازِ هستی این است ... " سهراب سپهری"


لحظه‌ها را دریاب ...

زندگی در فردا نه 

همین امروز است 

راه ها منتظرند تا تو 

هرجا كه بخواهی برسی 

لحظه‌ها را دریاب 

پای در راه گذار ...

رازِ هستی این است ...


 
" سهراب سپهری"
]]>
پند "فخر " موسی 2020-01-11T17:51:07+01:00 2020-01-11T17:51:07+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1281 علیرضا ابراهیم پور گیلانی از جمله مناجات حق تعالی با موسی آن بود که:ای موسی! تکبر و فخر را بگذار و به یاد آور که ساکن قبر خواهی شد، پس این مانع گردد تو را از شهوتهای دنیاکافی 8 / 42؛ تحف العقول 490

از جمله مناجات

 حق تعالی با موسی آن بود که:

ای موسی!

 تکبر و فخر را بگذار و

 به یاد آور که ساکن قبر خواهی شد، 

پس این مانع گردد تو را از شهوتهای دنیاکافی 8 / 42؛ تحف العقول 490
]]>
رباعی " چنان باش " اوحدی 2020-01-10T14:50:38+01:00 2020-01-10T14:50:38+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1280 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  ای آمده گریان تو و خندان  همه کسوز آمدن   تو گشته  شادان   همه کسامروز   چنان  باش که  فردا   چو   رویخندان تو برون روی و گریان همه کس          "اوحدی مراغه ای"
 ای آمده گریان تو و خندان  همه کس

وز آمدن   تو گشته  شادان   همه کس

امروز   چنان  باش که  فردا   چو   روی

خندان تو برون روی و گریان همه کس


          "اوحدی مراغه ای"

]]>
حکایت " دو ذراع " بهلول 2020-01-01T21:42:02+01:00 2020-01-01T21:42:02+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1278 علیرضا ابراهیم پور گیلانی « گویند: روزی خلیفه از محلی می گذشت، دید که بهلول، زمین را با چوبی اندازه می گیرد. پرسید: چه می کنی؟ گفت: می خواهم دنیا را تقسیم کنم تا ببینم به ما چه قدر می رسد و به شما چه قدر؟ هر چه سعی می کنم، می بینم که به من بیشتر از دو ذارع (حدود یک متر) نمی رسد و به تو هم بیشتر از این مقدار نمی رسد.»« گویند: روزی خلیفه از محلی می گذشت،

 دید که بهلول، زمین را با چوبی اندازه می گیرد. 

پرسید: چه می کنی؟ گفت: 

می خواهم دنیا را تقسیم کنم تا ببینم به ما چه قدر می رسد 

و به شما چه قدر؟ 

هر چه سعی می کنم، می بینم که به من بیشتر از 

دو ذارع (حدود یک متر) نمی رسد 

و به تو هم بیشتر از این مقدار نمی رسد.»
]]>
جملات زیبا " عمل " ناپلئون 2019-12-27T20:37:27+01:00 2019-12-27T20:37:27+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1277 علیرضا ابراهیم پور گیلانی برای اندیشیدن زمان صرف کنید ؛ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید ،دیگر فکر نکنید ، عمل کنید !     " ناپلئون بناپارت "


برای اندیشیدن زمان صرف کنید ؛

ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید ،

دیگر فکر نکنید ، عمل کنید !


     " ناپلئون بناپارت "
]]>
جملات قصار "لیاقت" شکسپیر 2019-12-26T20:36:13+01:00 2019-12-26T20:36:13+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1276 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .        (شکسپیر)


 
تردیدها به ماخیانت می کنند 

تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .


        (شکسپیر)

]]>