اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir 2018-06-18T23:56:07+01:00 mihanblog.com کلام حق " کدام نقطه " منصور حلاج 2018-06-09T22:50:03+01:00 2018-06-09T22:50:03+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1099 علیرضا ابراهیم پور گیلانی کدام  نقطه  زمین  از  تو خالیستکه  خلق  ترا  در  آسمان   می جویند؟!   "حسین منصور حلاج"
کدام  نقطه  زمین  از  تو خالیست

که  خلق  ترا  در  آسمان   می جویند؟!


   "حسین منصور حلاج"
]]>
کلام حق " ستاره ای فروزان " محمد غزالی 2018-06-05T10:45:15+01:00 2018-06-05T10:45:15+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1098 علیرضا ابراهیم پور گیلانی علم مکاشفت به تعلم و مطالعه حاصل نشود ، حصول آن به اعمال صالح و صفای آیینه دل به زهد و گرسنگی و بیداری و خاموشی و اعتزال از مردم باشد ؛ مثلا بیداری در شب ، دل را روشن کند و صافی سازد و نور بخشد و چون این صفا به صفایی که از گرسنگی حاصل شده افزوده شود ، دل چونان ستاره ای فروزان شود چون آیینه ای درخشان و آن گاه جمال حق در آن نمودار گردد.کیمیای سعادت محمد عزالی


علم مکاشفت به تعلم و مطالعه حاصل نشود ،
 حصول آن به اعمال صالح و صفای آیینه دل
 به زهد و گرسنگی و بیداری و خاموشی و اعتزال از مردم باشد ؛
 مثلا بیداری در شب ، دل را روشن کند و صافی سازد
 و نور بخشد و چون این صفا به صفایی که
 از گرسنگی حاصل شده افزوده شود ،
 دل چونان ستاره ای فروزان شود چون آیینه ای درخشان و 
آن گاه جمال حق در آن نمودار گردد.


کیمیای سعادت
 محمد عزالی
]]>
سرّمردان خدا " مَحرم شو" عین القضات همدانی 2018-06-03T08:43:13+01:00 2018-06-03T08:43:13+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1097 علیرضا ابراهیم پور گیلانی اگر خواهی که مَحرم گردی دیده را از نظر و اغیار پاک دار تا همه او را بیند!سَمع را از همه حدیث ها معزول کن تا از هر ذره که در مُلک و ملکوت است کلام ازلی شنوی!هر نهاد که از شیطان خلاص یافت، جز  جلال  لَم یَزل  در آنجا رخت  ننهد. " عین القضات همدانی "اگر خواهی که مَحرم گردی

 دیده را از نظر و اغیار پاک دار

 تا همه او را بیند!

سَمع را از همه حدیث ها معزول کن

 تا از هر ذره که در مُلک و ملکوت است
 
کلام ازلی شنوی!

هر نهاد که از شیطان خلاص یافت، 

جز  جلال  لَم یَزل  در آنجا رخت  ننهد.


 " عین القضات همدانی "
]]>
پند "بهشت " مولوی 2018-05-27T01:36:06+01:00 2018-05-27T01:36:06+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1096 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  نصیحتِ مولانا به فرزندش بهاء الدین ولد:«..اﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮ ﻭ ﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺪﺍﺭ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻋﯿﻦ ﺩﻭﺯﺥﺍﺳﺖ. ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﺑﺎﻍ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ...» "ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﯿﻦ"

 نصیحتِ مولانا
 به فرزندش بهاء الدین ولد:


«..اﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮ ﻭ ﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺪﺍﺭ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻋﯿﻦ ﺩﻭﺯﺥﺍﺳﺖ.
 ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﺑﺎﻍ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ...»

 "ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﯿﻦ"
]]>
جملات زیبا " عشق " صدرا 2018-05-22T22:33:03+01:00 2018-05-22T22:33:03+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1095 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  قلب‌هایتان را از حقارت كینه تهی كنید و با عظمت عشق پُر كنید.زیرا كه عشق چون عقاب است. بالا می‌پرد و دور. بی اعتنا به حقیران ِدر روح.كینه چون لاشخور و كركس است. كوتاه می‌پرد و سنگین. جز مُردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد. بـرای عاشق، ناب ترین چیز، شور است و زندگی و نشاط.برای لاشخور، خوبترین، جسدی ست متلاشی و متعفن...    " ملاصدرا "  


قلب‌هایتان را از حقارت كینه تهی كنید 
و با عظمت عشق پُر كنید.

زیرا كه عشق چون عقاب است.
 بالا می‌پرد و دور.
 بی اعتنا به حقیران ِدر روح.

كینه چون لاشخور و كركس است. 
كوتاه می‌پرد و سنگین. 
جز مُردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد. 

بـرای عاشق، 
ناب ترین چیز، شور است و زندگی و نشاط.

برای لاشخور،
 خوبترین، جسدی ست متلاشی و متعفن...

    " ملاصدرا "
]]>
سرّمردان خدا " عبادت و اطاعت " خواجه انصاری 2018-05-20T19:42:00+01:00 2018-05-20T19:42:00+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1093 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  از پیرهرات پرسیدند؛ عبادت چیست ؟ فرمود :عبادت خدمت کردن به خلق استپرسیدند؛ چگونه؟گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال داری رضای خدا که بالطبع رضای مردم را  هم همراه دارد در نظر داشته باشی نامش  عبادت است.پرسیدند: پس نماز و روزه و خمس و... این ها چه هستند؟! گفت : اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد


 از پیرهرات پرسیدند؛
 عبادت چیست ؟ 

فرمود :
عبادت خدمت کردن به خلق است

پرسیدند؛ چگونه؟

گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال داری 
رضای خدا که بالطبع رضای مردم را  هم همراه دارد 
در نظر داشته باشی نامش  عبادت است.
پرسیدند: 
پس نماز و روزه و خمس و... این ها چه هستند؟!

 گفت : اینها اطاعت هستند 
که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد
 تا انوار حق بگیرد

]]>
کلام حق " نرنجیدن " جامی 2018-05-17T21:58:28+01:00 2018-05-17T21:58:28+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1092 علیرضا ابراهیم پور گیلانی درویشی  نه  نماز  و  روزه  است و  نه  احیای شب ، این جمله  اسباب  بندگی  است. درویشی  نرنجیدن  مردمان  است  که  اگر این  حاصل  کنی  واصل  گردی .  "از نفحات الانس جامی"


درویشی  نه  نماز  و  روزه  است

 و  نه  احیای شب ،

 این جمله  اسباب  بندگی  است.
 
درویشی  نرنجیدن  مردمان  است  که  اگر

 این  حاصل  کنی  واصل  گردی .  "از نفحات الانس جامی"
]]>
عکس" نگاه به ... "علیرضا علیرضا ابراهیم پور گیلانی 2018-05-15T21:55:02+01:00 2018-05-15T21:55:02+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1091 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ]]> حدیث عشق " لایتناهی " عطار 2018-05-06T21:47:02+01:00 2018-05-06T21:47:02+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1087 علیرضا ابراهیم پور گیلانی و گفت: اینکه می گویند «دل نامتناهی است» راست نیست؛زیرا هر دلی را کمالی معلوم است، که چون آنجا رسد بایستد.اما معنی آن است که:  راه نامتناهی است.    "تذکرةالاولیاء"و گفت: 

اینکه می گویند 

«دل نامتناهی است» راست نیست؛

زیرا هر دلی را کمالی معلوم است، 

که چون آنجا رسد بایستد.

اما معنی آن است که: 

 راه نامتناهی است.


    "تذکرةالاولیاء"
]]>
جملات زیبا " رها " شمس 2018-05-04T09:44:14+01:00 2018-05-04T09:44:14+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1086 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  عقل محتاط است.ترسان و لرزان گام برمیدارد.با خودش میگوید:"مراقب باش آسیبی نبینی"اما مگر عشق اینطورست؟تنها چیزی كه عشق میگوید اینست ؛خودت را رها كن.    "شمس تبریزی"


 عقل محتاط است.

ترسان و لرزان گام برمیدارد.

با خودش میگوید:

"مراقب باش آسیبی نبینی"

اما مگر عشق اینطورست؟

تنها چیزی كه عشق میگوید اینست ؛

خودت را رها كن.


    "شمس تبریزی"
]]>
جملات قصار " عشق ... " عین القضات 2018-05-01T06:41:11+01:00 2018-05-01T06:41:11+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1085 علیرضا ابراهیم پور گیلانی عشق از دیدگاه عین القضات همدانی :«… دیوانگی عشق بر همه عقل ها فزون آید، هر که عشق ندارد، مجنون و بی حاصل است، هر که عاشق نیست خودبین و پرکین باشد و خود رای بُود  ، عاشقی بیخودی و بی راهی باشد...… در عشق قدم نهادن،‌ کسی را مسلم شود که با خود نباشد، و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند. عشق آتش است، هرجا که باشد جز او رخت دیگری ننهند. هرجا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند… کار طالب آن‌ست که در خود،‌ جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است، بی‌ عشق چگونه زندگانی؟ »


عشق از دیدگاه عین القضات همدانی :

«… دیوانگی عشق بر همه عقل ها فزون آید، هر که عشق ندارد، مجنون و بی حاصل است، هر که عاشق نیست خودبین و پرکین باشد و خود رای بُود  ، عاشقی بیخودی و بی راهی باشد...

… در عشق قدم نهادن،‌ کسی را مسلم شود که با خود نباشد، و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند. عشق آتش است، هرجا که باشد جز او رخت دیگری ننهند. هرجا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند… کار طالب آن‌ست که در خود،‌ جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است، بی‌ عشق چگونه زندگانی؟ »

]]>
حدیث عشق " عشق ازلی " سهروردی 2018-04-30T05:40:10+01:00 2018-04-30T05:40:10+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1084 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  همهٔ موجودات به حکم عشق فطری در جریان و حرکت اند و اساس جهان آفرینش بر عشق است. از خلقت آدم خاکی متصاعداً تا ملکوتیان مجرد، همه متحرک به عشق اند، عشق حقیقی که عشق اکبر است شوق به لقای_حق است و این است نیروی جاذبهٔ جهان و این است مبدء شور و شر های آفرینش و آنچه حافظ و نگهبان موجودات جهان است عشق عالی است، عشقی که ساری در تمام موجودات است اگر عشق نمی بود موجودات مضمحل می شدند. همهٔ موجودات جهان در سیر بطرف معشوق خود رنجها می کشند و دشواریها تحمل می کنند تا بوصا همهٔ موجودات به حکم عشق فطری در جریان و حرکت اند و اساس جهان آفرینش بر عشق است.
 از خلقت آدم خاکی متصاعداً تا ملکوتیان مجرد، همه متحرک به عشق اند،
 عشق حقیقی که عشق اکبر است شوق به لقای_حق است
 و این است نیروی جاذبهٔ جهان و این است مبدء شور و شر های آفرینش و آنچه حافظ و نگهبان موجودات جهان است عشق عالی است، 
عشقی که ساری در تمام موجودات است اگر عشق نمی بود موجودات مضمحل می شدند. 
همهٔ موجودات جهان در سیر بطرف معشوق خود رنجها می کشند و دشواریها تحمل می کنند تا بوصال او برسند
 و از شراب عشقی ازلی سیراب شوند، غایت و نهایت این عشق تشبه به خداست.

حکمت الاشراق  
"شهاب الدین سهروردی"
]]>
سرّ مردان خدا " حال عارف " شَبلی 2018-04-27T02:37:07+01:00 2018-04-27T02:37:07+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1083 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  ‍ وقت عارف چون روزگار بهارست!رعد منفرد و ابر می بارد و برق می سوزد و باد می وزد و شکوفه می شکفد و مرغان بانگ می کنند!حال عارف همچنین است:به چشم می گرید و به لب می خندد و بدل می سوزد و بسر می بازد  و نام دوست می گوید و بر در او می گردد.شبلیتذکره الاولیا


 ‍ 

وقت عارف چون روزگار بهارست!
رعد منفرد و ابر می بارد و برق می سوزد 
و باد می وزد و شکوفه می شکفد و مرغان بانگ می کنند!

حال عارف همچنین است:
به چشم می گرید و به لب می خندد و بدل می سوزد
 و بسر می بازد  و 
نام دوست می گوید و بر در او می گردد.


شبلی

تذکره الاولیا
]]>
کلام حق " چشم بصیرت " بسطامی 2018-04-23T23:34:04+01:00 2018-04-23T23:34:04+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1081 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آنكس كه  چشم   بصیرتش گشوده شود ، مبهوت  گردد و  دیگرش   فرصت  سخن   نبود.        " بایزید بسطامی "آنكس كه  چشم   بصیرتش

 گشوده شود ،

 مبهوت  گردد 

و

  دیگرش   فرصت  سخن   نبود.


        " بایزید بسطامی "
]]>
سرّ مردان خدا " ابوالفضل (ع)" استاد فاطمی نیا 2018-04-20T21:32:02+01:00 2018-04-20T21:32:02+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1079 علیرضا ابراهیم پور گیلانی استاد فاطمی نیا:عظمت حضرت عباس بن امیرالمومنین (ع) از عقول ما خارج است.امام معصوم(ع) در مورد ایشان می‌فرماید: «رَحمَ الله عمَّنا عباس کان نافذ البَصیرة»: خداوند عمویمان عباس را رحمت کند که چشمانش نافذ بود."یعنی چشمان قمر بنی‌هاشم پرده ها را می‌شکافت.تاریخ صحیح می‌نویسد امام حسین(ع) خطاب به او فرمودند : «بِنَفسی أنت»: عباس! جانم به قربانت.الله اكبر از این عظمت كه امام معصوم (ع) این تعبیر را در مورد كسی استفاده كند!یكی از فضائل حضرت ابوالفضل (ع) این است كه امام معصوم در مورد او فرمودند: "برا

استاد فاطمی نیا:

عظمت حضرت عباس بن امیرالمومنین (ع) از عقول ما خارج است.
امام معصوم(ع) در مورد ایشان می‌فرماید: «رَحمَ الله عمَّنا عباس کان نافذ البَصیرة»: خداوند عمویمان عباس را رحمت کند که چشمانش نافذ بود."
یعنی چشمان قمر بنی‌هاشم پرده ها را می‌شکافت.
تاریخ صحیح می‌نویسد امام حسین(ع) خطاب به او فرمودند : «بِنَفسی أنت»: عباس! جانم به قربانت.
الله اكبر از این عظمت كه امام معصوم (ع) این تعبیر را در مورد كسی استفاده كند!
یكی از فضائل حضرت ابوالفضل (ع) این است كه امام معصوم در مورد او فرمودند: "برای عباس نزد خداوند مقامی است كه جمیع شهداء به آن غبطه میخورند! "
این یک فضیلت را ما نمی‌توانیم هضم کنیم، این همه شهید در اسلام بودند اما جمیع آنها به مقام و منزلت قمر بنی هاشم غبطه میخورند! 
شفاعت حضرت عباس ،باب الحوائج ، بسیار قوی است ، از ایشان میخواهیم كه شفیع ما باشند و مشكلاتمان حل شود ان شاءالله.


]]>