اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2019-12-14T01:35:05+01:00 text/html 2019-12-13T20:53:47+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی نیمایی و شعر نو " من و تو " سلمان هراتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1269 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">دنیا آتشکده موقتی است</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">تا من و تو</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">در آن بنشینیم</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">نه عبوس</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">که چون ققنوس</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">دوباره شدن را</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">و به امید دیداری در ناکجا</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">مرا این معنی</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">با غروب مأنوس کرده است</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;" سلمان هراتی "</font></div><div><br></div> text/html 2019-12-09T20:49:31+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " ای موسی " قال الله تعالی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1268 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>از جمله مناجات حق تعالی</div><div>&nbsp; &nbsp;با موسی آن بود که:</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ای موسی! تو بنده منی و من خداوند توام،&nbsp;</div><div><br></div><div>خوار مشمار هیچ حقیر و پریشانی را،</div><div><br></div><div>&nbsp;و آرزو مکن&nbsp;</div><div><br></div><div>حال توانگران را به چیزی چند که از مال دنیا&nbsp;</div><div><br></div><div>به ایشان داده ام</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کافی 8 / 42؛ تحف العقول 490</div></div> text/html 2019-12-08T20:48:39+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " عشق " حافظ http://alirezaebrahimpour.ir/post/1267 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">عاقلان&nbsp; &nbsp;نقطه&nbsp; &nbsp;پرگار&nbsp; &nbsp;وجودند&nbsp; &nbsp; &nbsp;ولی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">عشق داند که در این دایره سرگردانند&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" حافظ "</font></div> text/html 2019-12-08T10:47:18+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی نیمایی و شعر نو " چنانکه " قیصر امین پور http://alirezaebrahimpour.ir/post/1266 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">می خواهمت&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">چنانکه شب خسته خواب را</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">می جویمت&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">چنانکه&nbsp; &nbsp;لب&nbsp; &nbsp;تشنه&nbsp; &nbsp;آب&nbsp; را</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " قیصر امین پور "</font></div> text/html 2019-12-07T10:46:35+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " راستی " علی اکبر دهخدا http://alirezaebrahimpour.ir/post/1265 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">انوشیروان ساسانی به خاطر پیرزنی که</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;حاضر نشدخانه اش رابفروشد</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;دیوار کاخ کسری&nbsp; را&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">کج&nbsp; &nbsp;بنا&nbsp; &nbsp;کرد.&nbsp;</span></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">یکی از بزرگان از او پرسید:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;این کجی از بهر چیست؟</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">انوشیروان گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">این کجی از&nbsp; راستی ماست</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-12-06T11:45:53+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " عشق " کاشانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1264 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عشق&nbsp; کز جُنبش خود تا به&nbsp; تَهِ&nbsp; دل&nbsp; برود</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">از دل آسان به&nbsp; درون آید و مشکل برود</font></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عشق چون کهنه شود محو نگردد به فراق</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نخل&nbsp; از&nbsp; جا&nbsp; نرود ریشه&nbsp; چو&nbsp; در&nbsp; گِل&nbsp; برود</font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " محتشم کاشانی&nbsp; "</div> text/html 2019-12-04T09:43:40+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " تَوهّم " دوسنت http://alirezaebrahimpour.ir/post/1263 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">شازده كوچولو پرسید:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">با غم از دست دادنش چطور كنار بیام؟</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">روباه جواب داد:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">اول مطمئن شو كه بدست آورده بودیش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">بعد غمگین شو!</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">بخش عمده ى زندگى ما در توهم میگذرد</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">توهم مالك بودن !</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;" آنتوان دوسنت اگزوپری "</font></div> text/html 2019-12-02T20:42:34+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی رباعی " کُنج" بوسعید ابوالخیر http://alirezaebrahimpour.ir/post/1262 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">نه باغ ، نه بستان ، نه چمن&nbsp; &nbsp;می خواهم</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">نه سرو ، نه گل ، نه یاسمن&nbsp; &nbsp; می خواهم</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">خواهم&nbsp; ز خدای خویش کُنجی که درآن</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">من باشم و آن کسی که من&nbsp; &nbsp;می خواهم</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ابوسعید ابوالخیر</font></div> text/html 2019-11-30T18:39:35+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " ادب " سعدی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1261 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;حد اعلای&nbsp; ادب&nbsp; را من&nbsp; رعایت کرده ام</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">تا نشستی در دلم&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">از خویشتن برخاستم</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" سعدی "</span></div> text/html 2019-11-20T04:59:59+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " شبی " مشیری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1259 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>بی تو مهتاب شبی&nbsp; باز&nbsp; از&nbsp; آن&nbsp; کوچه گذشتم&nbsp;</div><div><br></div><div>همه تن چشم شدم ،&nbsp; خیره به دنبال تو گشتم</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" فریدون مشیری "</div> text/html 2019-11-12T22:52:45+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " دوستت دارم " منزوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1258 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>و&nbsp; &nbsp; &nbsp;دوستت&nbsp; &nbsp; دارم&nbsp; &nbsp; &nbsp; رازیست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>که در میان حنجره ام دق می کند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" حسین منزوی "</div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-11-06T20:46:11+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " بوسه " ابتهاج http://alirezaebrahimpour.ir/post/1257 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">روزگاری دل رمیده‌ی من&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">از دو گلچهره بوسه‌ای میخواست</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">آن یکی سرکشید و ناز افزود&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">وین یکی بوسه داد و بزم آراست</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">این یکی از شراب بوسه خویش</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">کرد سرشار مستی طربم</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">وان یکی در سراب وعده‌ی دور&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">میداوند هنوز تشنه لبم</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">بوسه هایی که این یکی داده ست</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">گر چه شیرین‌تر از می و شکر است</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">دل دیوانـه بـاز مـی گـویـد</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">لذت آن نداده بیشتر است ...!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" هوشنگ‌ابتهاج "</font></div> text/html 2019-11-04T09:44:20+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " خوشبختی " انیشتن http://alirezaebrahimpour.ir/post/1256 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">به آلبرت اینشتین گفتند&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">خوشبختی چیست؟</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;گُفت :</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">حاصل یک کسری است که&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">صورتش تلاش و مخرجش توقع است!!</font></div> text/html 2019-11-03T08:38:45+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " فُوت " پناهی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1255 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>‏از آش ِ روزگار</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏چنان دهانم سوخت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏که از ترس ،</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏آب یخ را هم فوت&nbsp; میکنم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div>"حسین پناهی"</div></div><div><br></div> text/html 2019-10-30T04:51:59+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " دل " بوسعید http://alirezaebrahimpour.ir/post/1254 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">گر دل نبود کجا وطن سازد عشق</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;ور عشق نباشد به چه کار آید دل</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " ابوسعیدابوالخیر "</font></div>