اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2018-12-10T18:12:42+01:00 text/html 2018-12-10T05:49:09+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " " جبران خلیل جبران http://alirezaebrahimpour.ir/post/1162 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">شما می توانید مهرِ خود را به</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;[فرزندانتان] بدهید،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;اما نه اندیشه هایِ خود را،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">زیرا که آن ها اندیشه هایِ خود را دارند.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">شما می توانید تنِ آن ها را در خانه&nbsp;</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">نگاه دارید، اما نه روح شان را،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">زیرا که روحِ آن ها در خانه ی فرداست،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;که شما را به آن راه نیست،&nbsp;</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">حتی در خواب.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">شما می توانید بکوشید تا مانندِ آن ها باشید،</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;اما مکوشید تا آن ها را مانندِ خود سازید.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">زیرا که زندگی واپس نمی رود</span></font></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;و در بندِ دیروز نمی مانَد.</span></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">"جبران خلیل جبران"</span></font></div> text/html 2018-12-04T09:39:13+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " دور باد " حافظ http://alirezaebrahimpour.ir/post/1161 <div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">می‌سپارم &nbsp; به تو از &nbsp;چشم &nbsp;حسود &nbsp;چمنش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">گر چه از کوی &nbsp;وفا گشت به صد مرحله دور</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">دور باد &nbsp;آفتِ &nbsp;دور &nbsp;فلک &nbsp;از &nbsp;جان &nbsp;و &nbsp;تنش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " </font><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="1">خواجه حافظ شیرازی&nbsp;</font><font color="#999900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;"</font></div> text/html 2018-12-01T06:39:10+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار "ملول " مولوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1159 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">آدمی همیشه عاشق آن چیزیست&nbsp;</font><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">که</font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;ندیده است ،&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">نشنیده است و فهم نکرده است&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">و &nbsp;شب و روز آن را می طلبد.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">اما از آنچه فهم کرده و دیده ، ملول و گریزان است.</span></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;« فیه مافیه مولانا »</font></div><div><font color="#33ccff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-11-30T05:39:09+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سه نقطه " دل " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1158 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;دیوانه ای در شهر بود که</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;میگفتن از رفتن عشقش دیوانه شده است!</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">روزی دیوانه از کنار جمعی میگذشت،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">بزرگان جمع به تمسخر به دیوانه گفتند:</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">آهای دیوانه !</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">میتوانی برای ما شعری بخوانی که ﺩﻩ ﺗﺎ&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﮐﻠﻤﻪ " ﺩﻝ " ﺩﺍﺧﻠﺶ ﺑﺎﺷد &nbsp;ﻭ ﻫﺮﮐﺪاﻡ ﻣﻌﺎﻧﯽ&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">دیوانه گفت: بله میتوانم!</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺩﻟﺒﺮﯼ &nbsp;ﺑﺎ &nbsp;ﺩﻟﺒﺮﯼ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp;ﺍﺯ &nbsp;ﮐﻔﻢ &nbsp;ﺩﺯﺩﯾﺪ &nbsp;ﻭ &nbsp;ﺭﻓﺖ،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ , ﺳﻨﮕﺪﻝ ﻧﺸﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﮔﻔﺘﻤﺶ &nbsp;ﺍﯼ ﺩﻟﺮﺑﺎ &nbsp;ﺩﻟﺒﺮ &nbsp;ﺯ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp; ﺑﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ؟</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﺯ &nbsp;ﺗﻪ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp;ﺑﺮ &nbsp;ﻣﻦ &nbsp;ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ &nbsp;ﺩﻝ &nbsp;ﺧﻨﺪﯾﺪ &nbsp; ﻭ &nbsp;رفت</font></div> text/html 2018-11-27T02:39:18+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " بخشیدن عشق " وین والتر دایر http://alirezaebrahimpour.ir/post/1157 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">عشقم نثار کسیست که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است،</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;کمی پول بیشتری می‌دهم.</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;به آن محیط عشق ببرم.</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشیدن عشق است</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">بلکه سعی میکنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا،</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد باشم.</span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;" وین والتر دایر"</span></div> text/html 2018-11-25T00:39:04+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " عقده دل " علی رضا ابراهیم پور http://alirezaebrahimpour.ir/post/1156 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="3">در &nbsp;تلاشم &nbsp;تا &nbsp;تو &nbsp;را &nbsp;پیدا &nbsp;کنم</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="3">عُقده &nbsp; صد &nbsp;ساله &nbsp;دل &nbsp;وا &nbsp;کنم</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="1">" علی رضا ابراهیم پور گیلانی "</font></div> text/html 2018-11-23T23:39:03+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " حیات جهان " صفوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1155 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ماجرای جالب همسران&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاعره شاه اسماعیل صفوی!</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاه اسماعیل صفوی دو زن به نام های&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">حیات و جهان داشت</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">که هردو بانو دارای طبع شاعری نیز بودند.</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روزی بانو جهان این شعر را برای معشوقِ زیبا&nbsp;</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روی</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;خویش که در سفر جنگی بود، سروده و برایش فرستاد:</span></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;تو پادشاهِ جهانی و جهان ز دست مده&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;که پادشاهِ &nbsp; جهان را &nbsp;جهان &nbsp;به کار آید</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بانو حیات وقتی خبردار شد که شاه با شنیدن این&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیت زیبا دلتنگ و غمگین از دوریِ بانو جهان شده است،</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;از حسادت خونش به غلیان آمده و بیتی به این مضمون&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای شاه اسماعیل فرستاد:</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ترکِ &nbsp;غمِ &nbsp;"جهان" &nbsp;بکن تا &nbsp;ز &nbsp;حیات &nbsp;برخوری&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;هرکه غمِ "جهان" خورد، کی ز حیات برخورد</font></div> text/html 2018-11-23T05:39:09+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " زندانی افکار " دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1154 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">آزادی از درون مغز تو آغاز می شود</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">چه بسیار انسان ها که</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;دست و پایشان بسته نیست،&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">اما زندانیه</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">افکار خویشند...</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;"دکتر شریعتی"</font></div> text/html 2018-11-20T21:00:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " کوله بار " ابراهیم پور گیلانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1153 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">وقتی که &nbsp;می روم &nbsp;تو &nbsp;، &nbsp;دیگر نگو که بر گرد</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">شوخی نمی کنم من &nbsp;، &nbsp;با کُوله باری از &nbsp;درد</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" </font><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="1">علی رضا ابراهیم پور گیلانی&nbsp;</font><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;"</font></div> text/html 2018-11-18T04:57:08+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " آرامم " جعفری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1152 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; سعدیا &nbsp;گفتی که &nbsp; مِهرش &nbsp;میرود &nbsp;از &nbsp;دل</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;مِهر &nbsp;رفت &nbsp;و &nbsp;ماهِ &nbsp;آبان نیز &nbsp;آرامم &nbsp;نکرد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " سید علیرضا &nbsp;جعفری "</font></div> text/html 2018-11-12T22:52:02+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " فکر " نیما http://alirezaebrahimpour.ir/post/1150 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">فکر را پَر بدهید</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">و نترسید که از سقف عقیده&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">برود بالاتر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">فکر باید بپرد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">برسد تا سر کوه تردید</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">و ببیند که میان افق باورها</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">کفر و ایمان چه به هم نزدیکند</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">"فکر اگر پَر بکشد"</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">جای این توپ و تفنگ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">اینهمه جنگ</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">سینه ها دشت محبت گردد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">دستها مزرع گلهای قشنگ</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">"فکر اگر پر بکشد"</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">هیچکس کافر و ننگ و نجس و</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;مشرک نیست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">همه پاکیم و رها...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"نیما یوشیج"</font></div> text/html 2018-11-09T14:48:18+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند " مرگ " عطار http://alirezaebrahimpour.ir/post/1149 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">پرسیدند کدام خصلت در آدمی</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;نافع‌تر است؟</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: عقلی وافر</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: حُسنِ ادب</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: برادری مُشفق تا مشورتی کند</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: خاموشیِ دائم</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: مرگ در حال&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; عطار ؛ تذکره الاولیا</font></div> text/html 2018-11-06T22:46:02+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " پدر " سپهری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1148 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">پدرم دفتر شعری آورد&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">تکیه بر پُشتی داد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">شعرِ زیبایی خواند</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">و مرا برد به آرامش زیبایِ یقین</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">زندگی شاید</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">شعر زیبای پدرم بود که خواند...</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">« سهراب سپهری »</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-11-01T06:40:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " بی درنگ " میرزا خانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1147 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">میدانی جان دلم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">خیلی ها میگویند عشق شهریار</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">حسابی ناب بود</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">میگویند ای کاش</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;کسی شبیه شهریار ما را میخواست</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">ولی من ترجیح میدهم عشقمان شبیه&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">شاملو باشد</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تو بخواهی،من هم بخواهم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">شهریار یک عمر، تنها و یک تنه خواست</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">من این عشق را نمیخواهم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">اما به تو قول میدهم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تو احمد باشی</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بیدرنگ، یک عمر آیدا خواهم شد...</font></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;" سیما میرزا خانی "</font></div> text/html 2018-10-31T05:39:50+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مثنوی " درمان " مولانا http://alirezaebrahimpour.ir/post/1145 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">اگر درمان تویی دردم فزون باد</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">و گر معشوقه ای سهمم جنون باد</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">تویی تنها تویی تو علت من</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">تو بخشاینده ای بی منت من</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">صدایم کن صدای تو ترانه است</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">کلامت آیه هایی عاشقانه است</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp; &nbsp;</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;&nbsp; « مولانا»</span></font></div>