اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://www.alirezaebrahimpour.ir 2020-11-24T13:13:29+01:00 text/html 2020-11-20T17:01:05+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " باران " علیرضا ابراهیم پور http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1408 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3366ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3366ff" face="Mihan-IransansBold">کاش&nbsp; می‌شد&nbsp; زیر باران&nbsp; راه&nbsp; رفت&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#3366ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3366ff" face="Mihan-IransansBold">راه&nbsp; &nbsp; را&nbsp; &nbsp;فهمید&nbsp; و&nbsp; &nbsp;تا&nbsp; &nbsp;اللّه&nbsp; &nbsp; رفت</font><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#33ccff">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font color="#000099"><br></font></div><div><font color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " علیرضا ابراهیم پور گیلانی "</font></div> text/html 2020-11-19T02:29:50+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " زن " نیچه http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1407 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">آنجا که عشق یا نفرت اهمیتی ندارد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">&nbsp;زن نقشی میانه بر عهده می گیرد</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff6600">&nbsp;" فریدریش&nbsp; نیچه "</font></div> text/html 2020-11-16T09:16:12+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " نیکی " امام علی علیه السلام http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1406 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">نیكى كن،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">تا به تو نیكى شود...،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">رحم كن،</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">&nbsp;تا به تو رحم شود .</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">میزان الحكمه جلد4 صفحه 382</font></div></div> text/html 2020-11-13T17:24:34+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " دل " عین القضات همدانی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1405 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">اگر دل فتوا دهد،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">امر خدا باشد؛&nbsp; می کن.&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;واگر فتوا ندهد ترک کن؛</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;که هر چه دل فتوا دهد خدایی باشد؛</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;و هر چه رد کند ، شیطانی باشد.</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#cc33cc">&nbsp; &nbsp;" عین القضات همدانی "</font></span></div> text/html 2020-11-13T07:23:03+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " ظلم " عُبید زاکانی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1404 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1 dir="rtl" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right; margin: auto 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;"><o:p readability="19.5"><font face="Times New Roman" readability="43"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">شخصی از مولانا عضدالدین پرسید:&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">چونست كه مردم در زمان خلفا دعوی خدائی<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">و پیغمبری بسیار می كردند و اكنون نمی كنند؟<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">گفت: مردمِ این روزگار را چندان</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;ظلم و گرسنگی افتاده است كه نه از&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">خدایشان به یاد می آید و نه از پیغامبر.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;"><br></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">&nbsp; &nbsp;" عبید زاکانی "</span></p></font></o:p></span></h1></div> text/html 2020-11-07T17:18:28+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " عهد " استاد شهریار http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1403 <div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی</font></div></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " استاد شهریار "</font></div> text/html 2020-11-04T17:15:49+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " دوست داشتن " شریعتی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1402 <div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc">عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc">و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc">دوست داشتن&nbsp; امّا&nbsp;</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc">&nbsp;در وَرای سن و زمان و مزاج زندگی می کند...</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#6666cc">&nbsp; " دکتر علی شریعتی "</font></span></div> text/html 2020-11-02T05:12:56+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " عهد " گوته http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1401 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">وفا سن و سال و زمان و مکان نمی شناسد؛</font></span></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">&nbsp;همیشه و همه جا باید وفادار بود&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">و&nbsp; سَند پاره می‌شود&nbsp; اما عَهد&nbsp; نه&nbsp; .</font></span></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></div><div><span style="font-weight: bolder; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-weight: bolder; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#cc0000">" یوهان ولفگانگ فون گوته"</font></span></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 55px 40px; border: 0px; font-family: IRANSans; vertical-align: baseline; font-size: 14px; text-align: justify; font-weight: 700; line-height: 27px; color: rgb(107, 112, 116);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span></p></div> text/html 2020-10-31T17:12:43+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " تغییر " لینکلن http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1400 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">کسی كه بسیار&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">می‌خواند و می‌داند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">&nbsp;اما به هر دلیل&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">وارد مبارزه برای «تغییر » نمی‌شود،&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">مانند فروشگاهی بزرگ است كه</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">&nbsp;در ورودی آن نوشته باشند:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">«تعطیل است»!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#999900">" آبراهام لینکلن"</font></div></div> text/html 2020-10-30T17:10:10+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " تغییر " گاندی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1399 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc"><br></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">بخشودن کسی که</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">&nbsp;به تو بدی کرده</font></span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc"><br style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">تغییر گذشته نیست ،</span></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">&nbsp;تغییر آینده است.</font></span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc"><br style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;(گاندی)</span></font></div> text/html 2020-10-30T07:09:11+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " فکر " ادیسون http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1397 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">پنج درصد مردم فکر می کنند،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">ده درصد مردم فکر می کنند که فکر می کنند!&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">و هشتاد و پنج درصد بقیه ترجیح می دهند که</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">&nbsp;بمیرند تا این که فکر کنند!</font></span></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">“ توماس ادیسون ”</span></font></div> text/html 2020-10-28T15:07:27+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " عشق " حافظ http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1396 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div><span style="font-weight: 700; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#33cc00">فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم</font></span></div><div><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700; line-height: 27px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#33cc00">بنده&nbsp; عشقم و از هر&nbsp; دو&nbsp; جهان&nbsp; آزادم</font></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700; line-height: 27px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#33cc00"><br></font></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700; line-height: 27px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4" color="#33cc00">&nbsp; &nbsp; " خواجه حافظ شیرازی "</font></p></div> text/html 2020-10-25T17:05:02+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " عاشق " جبران خلیل جبران http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1393 <div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;">اگر عاشق کسی هستی،</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp;اجازه بده که برود.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;">چرا که اگر او بازگردد،</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp;همیشه متعلق به تو بوده،</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp;و اگر بازنگردد،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;">هیچوقت متعلق به تو نبوده است.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp; "</span><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; font-weight: 700; text-align: center;">جبران خلیل جبران"</span></div> text/html 2020-10-21T15:30:44+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو "نمک " شمس لنگرودی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1392 <div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">به حرمت نان و نمکى که با هم خوردیم</font></span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">نان را تو ببر</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">که راهت بلند است</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">و طاقتت کوتاه</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">نمک را بگذار برای من‌</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">می‌خواهم</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">این زخم</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">تا همیشه تازه بماند</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">"شمس لنگرودی "</span></font></div> text/html 2020-10-18T15:27:01+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " فکر " دکارت http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1391 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600"><br></font></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600">میاندیشم پس هستم،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600">هستم چون فکر میکنم،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600">فکر میکنم چون شک میکنم.</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#006600"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3" color="#006600">&nbsp; &nbsp;" دکارت"</font></span></div>