اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://www.alirezaebrahimpour.ir 2018-06-18T22:18:45+01:00 text/html 2018-06-09T22:50:03+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " کدام نقطه " منصور حلاج http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1099 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">کدام &nbsp;نقطه &nbsp;زمین &nbsp;از &nbsp;تو خالیست</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">که &nbsp;خلق &nbsp;ترا &nbsp;در &nbsp;آسمان &nbsp; می جویند؟!</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp;"حسین منصور حلاج"</font></div> text/html 2018-06-05T10:45:15+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " ستاره ای فروزان " محمد غزالی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1098 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">علم مکاشفت به تعلم و مطالعه حاصل نشود ،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;حصول آن به اعمال صالح و صفای آیینه دل</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;به زهد و گرسنگی و بیداری و خاموشی و اعتزال از مردم باشد ؛</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;مثلا بیداری در شب ، دل را روشن کند و صافی سازد</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;و نور بخشد و چون این صفا به صفایی که</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;از گرسنگی حاصل شده افزوده شود ،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;دل چونان ستاره ای فروزان شود&nbsp;</font><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">چون آیینه ای درخشان و&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">آن گاه جمال حق در آن نمودار گردد.</span></div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">کیمیای سعادت</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;محمد عزالی</font></div> text/html 2018-06-03T08:43:13+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " مَحرم شو" عین القضات همدانی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1097 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">اگر خواهی که مَحرم گردی</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;دیده را از نظر و اغیار پاک دار</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;تا همه او را بیند!</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">سَمع را از همه حدیث ها معزول کن</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;تا از هر ذره که در مُلک و ملکوت است</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">کلام ازلی شنوی!</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">هر نهاد که از شیطان خلاص یافت،&nbsp;</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">جز &nbsp;جلال &nbsp;لَم یَزل &nbsp;در آنجا رخت &nbsp;ننهد.</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;" عین القضات همدانی "</font></div> text/html 2018-05-27T01:36:06+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند "بهشت " مولوی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1096 <div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div>&nbsp;نصیحتِ مولانا</div></font><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">&nbsp;به فرزندش بهاء الدین ولد:</font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">«..اﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮ ﻭ ﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺪﺍﺭ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻋﯿﻦ ﺩﻭﺯﺥﺍﺳﺖ.</font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">&nbsp;ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﺑﺎﻍ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ...»</font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">&nbsp;"ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﯿﻦ"</font></div> text/html 2018-05-22T22:33:03+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " عشق " صدرا http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1095 <div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">قلب‌هایتان را از حقارت كینه تهی كنید&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">و با عظمت عشق پُر كنید.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">زیرا كه عشق چون عقاب است.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بالا می‌پرد و دور.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;">&nbsp;بی اعتنا به حقیران ِدر روح.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">كینه چون لاشخور و كركس است.&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">كوتاه می‌پرد و سنگین.&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;">جز مُردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد.&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">بـرای عاشق،&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">ناب ترین چیز، شور است و زندگی و نشاط.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">برای لاشخور،</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;خوبترین، جسدی ست متلاشی و متعفن...</font></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; " ملاصدرا "</font></div> text/html 2018-05-20T19:42:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " عبادت و اطاعت " خواجه انصاری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1093 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;از پیرهرات پرسیدند؛</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;عبادت چیست ؟&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">فرمود :</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">عبادت خدمت کردن به خلق است</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">پرسیدند؛ چگونه؟</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال داری&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">رضای خدا که بالطبع رضای مردم را &nbsp;هم همراه دارد&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">در نظر داشته باشی نامش &nbsp;عبادت است.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">پرسیدند:&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">پس نماز و روزه و خمس و... این ها چه هستند؟!</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;گفت : اینها اطاعت هستند&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;تا انوار حق بگیرد</font></div><div><br></div> text/html 2018-05-17T21:58:28+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " نرنجیدن " جامی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1092 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3">درویشی &nbsp;نه &nbsp;نماز &nbsp;و &nbsp;روزه &nbsp;است</font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و &nbsp;نه &nbsp;احیای شب ،</font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;این جمله &nbsp;اسباب &nbsp;بندگی &nbsp;است.</font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3">درویشی &nbsp;نرنجیدن &nbsp;مردمان &nbsp;است &nbsp;که &nbsp;اگر</font></div><div><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp;این &nbsp;حاصل &nbsp;کنی &nbsp;واصل &nbsp;گردی .</span></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; "از نفحات الانس جامی"</font></div> text/html 2018-05-15T21:55:02+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی عکس" نگاه به ... "علیرضا علیرضا ابراهیم پور گیلانی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1091 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/473/1416221/gfd44645.jpg" alt="www.followmy.ir" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-05-06T21:47:02+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث عشق " لایتناهی " عطار http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1087 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">و گفت:&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">اینکه می گویند&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">«دل نامتناهی است» راست نیست؛</font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">زیرا هر دلی را کمالی معلوم است،&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">که چون آنجا رسد بایستد.</font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">اما معنی آن است که:&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;راه نامتناهی است.</font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; "تذکرةالاولیاء"</font></div> text/html 2018-05-04T09:44:14+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " رها " شمس http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1086 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;عقل محتاط است.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">ترسان و لرزان گام برمیدارد.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">با خودش میگوید:</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">"مراقب باش آسیبی نبینی"</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">اما مگر عشق اینطورست؟</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تنها چیزی كه عشق میگوید اینست ؛</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">خودت را رها كن.</font></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; "شمس تبریزی"</font></div> text/html 2018-05-01T06:41:11+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " عشق ... " عین القضات http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1085 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>عشق از دیدگاه عین القضات همدانی :</div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(239, 239, 239);">«… دیوانگی عشق بر همه عقل ها فزون آید، هر که عشق ندارد، مجنون و بی حاصل است، هر که عاشق نیست خودبین و پرکین باشد و خود رای بُود &nbsp;، عاشقی بیخودی و بی راهی باشد...</span></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(239, 239, 239);">… در عشق قدم نهادن،‌ کسی را مسلم شود که با خود نباشد، و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند. عشق آتش است، هرجا که باشد جز او رخت دیگری ننهند. هرجا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند… کار طالب آن‌ست که در خود،‌ جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است، بی‌ عشق چگونه زندگانی؟ »</p> text/html 2018-04-30T05:40:10+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث عشق " عشق ازلی " سهروردی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1084 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900">&nbsp;<span style="font-size: 22.1222px;">همهٔ موجودات به حکم عشق فطری در جریان و حرکت اند و اساس جهان آفرینش بر عشق است.</span></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;از خلقت آدم خاکی متصاعداً تا ملکوتیان مجرد، همه متحرک به عشق اند،</span></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;عشق حقیقی که عشق اکبر است شوق به لقای_حق است</span></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;و این است نیروی جاذبهٔ جهان و این است مبدء شور و شر های آفرینش و آنچه حافظ و نگهبان موجودات جهان است عشق عالی است،&nbsp;</span></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">عشقی که ساری در تمام موجودات است اگر عشق نمی بود موجودات مضمحل می شدند.&nbsp;</span></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">همهٔ موجودات جهان در سیر بطرف معشوق خود رنجها می کشند و دشواریها تحمل می کنند تا بوصال او برسند</span></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;و از شراب عشقی ازلی سیراب شوند، غایت و نهایت این عشق تشبه به خداست.</span></font></div><div><font color="#999900"><br></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">حکمت الاشراق &nbsp;</span></font></div><div><font color="#999900"><span style="font-size: 22.1222px;">"شهاب الدین سهروردی"</span></font></div> text/html 2018-04-27T02:37:07+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّ مردان خدا " حال عارف " شَبلی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1083 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;‍&nbsp;</span></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">وقت عارف چون روزگار بهارست!</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">رعد منفرد و ابر می بارد و برق می سوزد&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">و باد می وزد و شکوفه می شکفد و مرغان بانگ می کنند!</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">حال عارف همچنین است:</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">به چشم می گرید و به لب می خندد و بدل می سوزد</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;و بسر می بازد &nbsp;و&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">نام دوست می گوید و بر در او می گردد.</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">شبلی</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Yekan" size="3">تذکره الاولیا</font></div> text/html 2018-04-23T23:34:04+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " چشم بصیرت " بسطامی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1081 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">آنكس كه &nbsp;چشم &nbsp; بصیرتش</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;گشوده شود ،</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;مبهوت &nbsp;گردد&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">و</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;&nbsp;دیگرش &nbsp; فرصت &nbsp;سخن &nbsp; نبود.</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " بایزید بسطامی "</font></div> text/html 2018-04-20T21:32:02+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّ مردان خدا " ابوالفضل (ع)" استاد فاطمی نیا http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1079 <div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">استاد فاطمی نیا:</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">عظمت حضرت عباس بن امیرالمومنین (ع) از عقول ما خارج است.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">امام معصوم(ع) در مورد ایشان می‌فرماید: «رَحمَ الله عمَّنا عباس کان نافذ البَصیرة»: خداوند عمویمان عباس را رحمت کند که چشمانش نافذ بود."</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">یعنی چشمان قمر بنی‌هاشم پرده ها را می‌شکافت.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تاریخ صحیح می‌نویسد امام حسین(ع) خطاب به او فرمودند : «بِنَفسی أنت»: عباس! جانم به قربانت.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">الله اكبر از این عظمت كه امام معصوم (ع) این تعبیر را در مورد كسی استفاده كند!</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">یكی از فضائل حضرت ابوالفضل (ع) این است كه امام معصوم در مورد او فرمودند: "برای عباس نزد خداوند مقامی است كه جمیع شهداء به آن غبطه میخورند! "</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">این یک فضیلت را ما نمی‌توانیم هضم کنیم، این همه شهید در اسلام بودند اما جمیع آنها به مقام و منزلت قمر بنی هاشم غبطه میخورند!&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">شفاعت حضرت عباس ،باب الحوائج ، بسیار قوی است ، از ایشان میخواهیم كه شفیع ما باشند و مشكلاتمان حل شود ان شاءالله.</font></div><div><br></div><div><br></div>