اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2020-09-20T06:59:02+01:00 text/html 2020-09-16T19:31:33+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " یار " استاد شهریار http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1381 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000">در دیاری که در او نیست کسی یار کسی</font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><br style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="text-align: center;">کاش یارب که&nbsp; نیفتد به&nbsp; کسی&nbsp; کار کسی</span></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3" color="#cc0000">&nbsp; &nbsp;" استاد سیدمحمد حسین بَهجت "</font></span></div> text/html 2020-09-15T19:58:55+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " بخشنده " توماس http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1380 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">پدرم می گفت:</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">مردم دو دسته اند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">بخشنده و گیرنده.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">گیرنده ها بهتر می خورند،</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">اما بخشندگان بهتر می خوابند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">&nbsp;" مارلو توماس"</font></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2020-09-13T05:53:01+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " بهترین " امام علی علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1379 <div><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc">امام علی علیه السلام می فرماید :</font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc">از هر دانشى بهترینش را انتخاب كنید.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc">زنبورِ عسل از هر گُلى زیباترینش را مى خورد.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc">در نتیجه دو جواهر گران بها از آن تولید مى شود...</font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="courier new, courier, monospace" color="#cc33cc">غررالحكم حدیث 5082</font></div></div> text/html 2020-09-10T19:51:51+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " هجران " آقای قاضی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1378 <div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">حضرت علامه طباطبائی (قدس الله روحه)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">از قول استادشان مرحوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">آقا&nbsp; سید علی آقای قاضی (قدس الله روحه) می‌فرمودند:</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">من از باباطاهر تعجب می‌کنم که</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;در شعرش چنین سروده:</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000">یکی درد و یکی درمان پسندد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000">یکی وصل و یکی هجران پسندد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000">من از درمان و درد و وصل و هجران</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff0000">پسندم آنچه را جانان پسندد</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">چطور باباطاهر گفته است:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">اگر جانان، هجران را پسندد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;من هم آن را می‌پسندم؟!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">چگونه انسان می‌تواند این را بپذیرد؟!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;عاشق بر هر چیز صبر می‌کند</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;اما بر فراق ، صبر نمی‌تواند کرد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">مولا علی علیه السلام در دعای کمیل می‌فرماید:</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">مولا و آقای من! گیرم بر عذاب تو صبر کنم؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;بر دوری تو چگونه شکیبا باشم؟! »</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;" ز مهر افروخته، ص 72</font>"</div></div> text/html 2020-09-09T19:50:24+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " خاطره" سپهری http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1377 <div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">نه تو می مانی نه اندوه</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">و نه ، هیچ یک از مردم این آبادی</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">به حباب نگران لب یک رود ، قسم</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">غصه هم ، خواهد رفت</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">لحظه ها عریانند</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز ...</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#ff6600">"سهراب سپهری"</font></div></div> text/html 2020-09-08T19:49:52+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حرف حساب "حوالی " قمشه ای http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1376 <div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">دلتان نگیرد از تلخی‌ها</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">یک نفر هست همین حوالی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">دورتر از نگاه آدم‌ها</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">نزدیک‌تر از رگ گردن</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">روزی چنان دستتان را می‌گیرد که</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">مات می‌شوند تمام کسانیکه</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">&nbsp;روزی به شما پشت پا زدند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">&nbsp; "الهی قمشه‌ای "</font></div><div><br></div></div> text/html 2020-09-07T09:47:58+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " ترحم " نظری http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1375 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">این زخم خورده را به تَرَحُّم&nbsp; نیاز نیست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">خیر شما&nbsp; رسیده&nbsp; به&nbsp; ما ، مرحمت&nbsp; زیاد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc33cc">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " استاد فاضل نظری "</font></div> text/html 2020-09-05T19:46:16+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " شجاعت " ... http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1374 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">در یکی از دبیرستان‌های مشهد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">هنگام برگزاری امتحانات سال چهارم دبیرستان،</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">به عنوان موضوع انشاء، این مطلب داده شد که</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">&nbsp;«شجاعت یعنی چه؟»</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">محصلی در قبال این موضوع،</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">فقط نوشته بود:</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">شجاعت یعنی این!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">و برگه خود را، سفید، به مُمتحن تحویل</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">&nbsp;داده بود و رفته بود...!</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">اما برگه این جوان دست به دستِ دبیران گشته بود</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">&nbsp;و همه به اتفاق و بدون استثنا،</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">&nbsp;به برگه سفید او نمره&nbsp; 20&nbsp; داده&nbsp; بودند...</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">فکر می‌کنید اون دانش‌آموز چه کسی میتونست باشه؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#666600">علی شریعتی</font></div></div> text/html 2020-09-03T11:43:13+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی رباعی " تراود " شیخ بهائی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1373 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff">&nbsp;آنکس که بَدَم گفت، بدی سیرت اوست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff">و آنکس که مرا گفت نکو خود نیکوست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff">حال&nbsp; &nbsp; &nbsp;مُتکلِّم&nbsp; &nbsp; از&nbsp; &nbsp; کلامش&nbsp; &nbsp; پیداست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff">از کُوزه همان بُرون&nbsp; تَراود که در اوست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#33ccff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " شیخ بهایی"</font></div></div> text/html 2020-08-30T14:39:09+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " هنر مُردن " دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1372 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">... و حسین، وارث آدم،</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp;كه به بنی‌آدم زیستن داد،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">و&nbsp; وارث پیامبران بزرگ،</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp;كه به انسان،</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp;"چگونه باید زیست" را آموختند،</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp;اكنون آماده است تا،</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp;در این روزگار، به فرزندان آدم،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">"چگونه باید مُرد"&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">را بیاموزد!...</font></span></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000">&nbsp; " دکتر علی شریعتی مزینانی "</font><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: right;"><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: right;"><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(0, 128, 128);">مجموعه آثار ۱۹ / حسین وارث آدم / ص ۱۷۱</span></div> text/html 2020-08-26T03:35:41+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " نمونه تسلیم " هیور http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1371 <div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">اندیشمند مسیحی کریس هیور</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">در مورد امام حسین علیه ‌السلام اینطور گفت :</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">امام حسین الگوئی کامل برای تمام انسانیت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">و نمونه بارز تسلیم در برابر خداوند است ؛</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">&nbsp;ما باید با یادآوری آنچه در " کربلا " گذشته است،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">کراماتِ اخلاقی حسین را در وجود خودمان بروز دهیم .</font></div></div> text/html 2020-08-23T22:33:57+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " غیر تو " امام حسین علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1370 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc">امام حسین (ع) فرمود :&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc">هركس به غیر تو دل ببندد ،</font></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;زیان كرده است</font></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc33cc"><br></font></p><p style="margin: 0px 0px 1rem; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3" color="#cc33cc">(بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۱۶ ح۳ )</font></p></div> text/html 2020-08-22T19:32:56+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت "تشنه لب " حافظ http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1369 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900"><br></font></div><div><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900">رندان&nbsp; تشنه لب را&nbsp; آبی&nbsp; نمی دهد&nbsp; کس</font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900">گویی ولی شناسان&nbsp; رفتند&nbsp; از این&nbsp; ولایت</font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#999900"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#999900">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" خواجه حافظ شیرازی "</font></span></p></div> text/html 2020-08-20T19:43:20+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "جاوید " دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1368 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">حسین‏ علیه السلام&nbsp;</span></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">زنده جاویدی است که هر سال ،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><span style="text-align: justify;">دوباره شهید می‏شود</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;و همگان را</span></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">&nbsp;به یاری جبهه حق زمان خود،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff">دعوت می‏کند .</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3" color="#3333ff">&nbsp;" دکتر علی شریعتی "</font></span></div> text/html 2020-08-20T06:00:42+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " غیر تو " عین القضات همدانی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1367 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000">هَلاک&nbsp; بِه&nbsp; بُوَد&nbsp; از&nbsp; زندگانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با&nbsp; غیر&nbsp; او&nbsp; کردن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#cc0000">" عین القضات همدانی "</font></div>