اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2019-02-20T19:32:36+01:00 text/html 2019-02-19T17:05:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی غزل "حوّای من " بهمنی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1185 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">تنهایی ام&nbsp; را با&nbsp; &nbsp;تو قسمت&nbsp; می كنم سهم كمی نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">گسترده تر&nbsp; &nbsp; &nbsp;از&nbsp; &nbsp; عالم&nbsp; &nbsp; &nbsp;تنهایی&nbsp; من ،&nbsp; عالمی&nbsp; &nbsp;نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">غم&nbsp; &nbsp; آنقدر دارم&nbsp; &nbsp;كه&nbsp; &nbsp; &nbsp; می خواهم&nbsp; &nbsp; &nbsp;تمام&nbsp; &nbsp; فصلها&nbsp; را&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">بر سفره ی&nbsp; رنگین خود بنشانمت، بنشین غمی نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">حوّای من بر من مگیر این&nbsp; &nbsp;خودستانی را كه&nbsp; &nbsp; بی شك&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">تنهاتر&nbsp; &nbsp; از&nbsp; &nbsp; من&nbsp; &nbsp;در زمین&nbsp; و&nbsp; &nbsp;آسمانت&nbsp; &nbsp; &nbsp;آدمی نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">آیینه ام&nbsp; &nbsp; &nbsp; را&nbsp; &nbsp; &nbsp; بر&nbsp; &nbsp; دهان&nbsp; تك تك&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یاران&nbsp; &nbsp; &nbsp;گرفتم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;تا&nbsp; &nbsp; روشنم شد :&nbsp; &nbsp; در میان&nbsp; مُردگانم&nbsp; &nbsp;همدمی&nbsp; نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">همواره چون من، نه،&nbsp; فقط یك لحظه خوب من بیندیش</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">لبریزی&nbsp; &nbsp;از گفتن ولی در هیچ سویت&nbsp; &nbsp;محرمی نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">شاید به&nbsp; زخم من كه&nbsp; &nbsp; می پوشم&nbsp; &nbsp;ز&nbsp; &nbsp;چشم شهر&nbsp; &nbsp;آن را</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;در&nbsp; &nbsp; &nbsp;دستهای بی نهایت&nbsp; &nbsp; مهربانش&nbsp; &nbsp; مرهمی نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">شاید&nbsp; &nbsp;و&nbsp; &nbsp; &nbsp; یا&nbsp; &nbsp;شاید&nbsp; &nbsp;هزاران&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شاید&nbsp; &nbsp;دیگر&nbsp; &nbsp; &nbsp;اگرچه</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;اینك&nbsp; &nbsp; &nbsp;به گوش&nbsp; &nbsp; &nbsp;انتظارم&nbsp; جز صدای مبهمی نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"محمدعلی بهمنی"</font></div><div><br></div></div> text/html 2019-02-11T04:22:11+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا" دوستت دارم " کوئیلو http://alirezaebrahimpour.ir/post/1184 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">زندگی</span></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بسیار کوتاه تر از آنست</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;که بخواهیم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بعضی از کلمات مهم را ناگفته&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">نگه داریم ،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;مثل&nbsp;ِ&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;"&nbsp; دوستت دارم&nbsp; "&nbsp;</span></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "پائولو کوئیلو "</font></div> text/html 2019-02-08T04:19:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی خاطره " نگاه " فرهادی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1183 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">بعد از نمایش یک فیلم ایرانی،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو</span></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;یكیشان پرسید:</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;آن پسرک سر چهار راه چه می‌فروخت؟</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;مواد مخدر بود یا...</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;من پاسخ دادم فال می‌فروخت&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">پرسید فال چیه؟</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;گفتم شعر،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">شعرهای شاعر بزرگمان حافظ</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;با هیجان گفت:</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;یعنی شما از كشوری می‌آیید كه در</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;خیابان‌هایش شعر می‌فروشند و مردم عادی&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">پول می‌دهند و شعر می‌خرند؟؟!!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;می‌رفت سر میزهای مختلف و با شگفتی</font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;این را</span></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;به همه می‌گفت!&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">و این یعنی زاویه‌ی دید؛</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">یكی سیاهی می‌بیند و یکی زیبایی!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">"از خاطرات اصغر فرهادی"</font></div> text/html 2019-02-04T08:15:15+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " زندگی" انیشتین http://alirezaebrahimpour.ir/post/1182 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">زندگی مانند دوچرخه‌سواریست :</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;به جلو حرکت نکردن</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;برابر است با زمین خوردن...</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">"آلبرت انیشتین"</font></div></div> text/html 2019-02-03T07:14:14+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " دامنه زندگی " دکتر مهر پور http://alirezaebrahimpour.ir/post/1181 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">دل نوشته ی زیبای دکتر سعید مهرپور به همسر مرحومش که در خرداد97 ، درگذشت.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">این استاد که یکی از بهترین جراح های ارتوپد، فلوشیپ جراحی ستون فقرات و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد، در اینستاگرام شخصی اش با انتشار عکس قبر همسرش نوشته است:</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مریم عزیزم سلام.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">من در چهل و یک سالگی به بسیاری از آن چیزهایی که امروز آرزوی جوانان و دانشجویان است رسیده ام.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">پزشک ، جراح ، فوق تخصص ، استاد و حتی رییس ! اما امروز بعد از این راهِ دراز و پر مشقّت ، یک آرزو بیشتر ندارم . همه این ها را که برشمردم را پس بدهم . در عوض لحظه ای کنارِ تو بنشینم ، در چشمانت نگاه کنم و فنجان چایی با هم بنوشیم و این بار قول میدهم که چای را نه یکباره و داغ که با آرامش و پا به پای تو بنوشم.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">مریم عزیزم ؛ این روزها جوانترها آنچنان برای پیشرفت ، عجله دارند که نگاهِ مادر ؛ نفسِ پدر و عشقِ همسر را نمی بینند و برای رسیدنِ هر چه سریعتر به قله ، بسیاری را در دامنه جای میگذارند .</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">مریم عزیزم ، من پشیمانم از تمامِ شبهایی که صحبتِ تو را نمی شنیدم و به فکرِ تشویقِ حاضرینِ در سخنرانیِ فردایم بودم. من پشیمانم.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">مریم جان بگذار جوانترها را نصیحتی کنم .</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">"در بالای قلّه ها و آن سوی ابرها</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;خبری نیست ،&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">هر چه هست در دامنه زندگی شماست."</font></div> text/html 2019-02-02T06:13:13+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر" " عطار http://alirezaebrahimpour.ir/post/1180 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">ای دل&nbsp; اگر عاشقی در پی دلدار باش</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">بر&nbsp; دَرِ دل&nbsp; روز و شب منتظر&nbsp; یار باش</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">دلبرِ&nbsp; تو&nbsp; دایماً بر درِ دل&nbsp; حاضر&nbsp; است</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">رو درِ دل برگشای حاضر و بیدار باش</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " عطار "</font></div> text/html 2019-01-31T04:11:11+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " هم شکل " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1179 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">آدمهای هم فرکانس ، همدیگر را پیدا می کنند!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">حتی از فاصله های دور</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">از انتهای افق‌های دور و نزدیک</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">انگار جایی نوشته باشند که</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;اینها باید به هم برسند</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">یک روزی یک جایی ، با هم برخورد&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">می کنند&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">آنوقت میشوند همدم؛ میشوند دوست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">اصلا میشوند هم شکل</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">حرفهایشان میشود آرامش</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">خنده هایشان ، کلامشان می نشیند روی طاقچه دل</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;هم&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">نباشند دلتنگ هم&nbsp; میشوند</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">هی همدیگر را مرور می کنند ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">و از هم خاطره می سازند</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">یادمان باشد حضور هیچکس اتفاقی نیست…</font></div></div> text/html 2019-01-24T22:05:05+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " بی تابی " عرفی شیرازی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1178 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ماییم و شبِ تار و غمِ یار و دگر هیچ</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">صبرِ کم و بی تابیِ بسیار&nbsp; و دگر هیچ</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"عرفیِ شیرازی"</font></div> text/html 2019-01-23T04:11:11+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی خاطره " سیرک " چاپلین http://alirezaebrahimpour.ir/post/1177 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">با پدرم رفتم سیرک، توی صف خرید&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">بلیط ، یه زن و شوهر با ٤ تا بچه شون جلوی&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">ما بودند.</span></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">وقتی به باجه رسیدند و متصدی باجه قیمت&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بلیط هارو بهشون گفت،</font><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;ناگهان</span></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;همسرش انداخت،معلوم بود که</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;پول کافی ندارد و نمیدانست چه بکند...!!</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">ناگهان پدرم دست در جیبش کرد و یک</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;اسکناس ١٠ دلاری بیرون آورد و روی زمین</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;انداخت، سپس خم شد و پول را&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">از زمین برداشت و به شانه مرد زد و گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد.&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">مرد که متوجه موضوع شده بود،&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بهت زده به پدرم نگاه کرد و گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">متشکرم آقا...!!</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">مرد شریفی بود ولی برای اینکه پیش</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;بچه هایش شرمنده نشود،&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">کمک پدرم را پذیرفت</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بعد ازینکه بچه ها همراه پدر و مادرشان</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;داخل سیرک شدند،</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;ما آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;برگشتیم و من در دلم به داشتن چنین پدری</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;افتخار کردم.</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;"آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم رفته بودم"</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">سعی کنیم ثروتمند زندگی کنیم ،&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بجاى آنکه ثروتمند بمیریم...!</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">"چارلی چاپلین"</font></div> text/html 2019-01-16T03:26:10+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " فراق " بسطامی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1176 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">عقل پرسید که&nbsp; دشوار تر&nbsp; از مُردن چیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">عشق فرمود : فراق از همه&nbsp; دشوار تر است</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"&nbsp; فروغی&nbsp; بسطامی "</font></div> text/html 2019-01-12T15:22:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " آدم بودن " چاپلین http://alirezaebrahimpour.ir/post/1175 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">من&nbsp; &nbsp;روی&nbsp; ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻭ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮیم ﮐﻪ&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ!!!</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">"چارلی چاپلین"</font></div> text/html 2019-01-02T19:45:30+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " مُشتی کاه " نیما http://alirezaebrahimpour.ir/post/1173 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;چایت را بنوش و نگران فردا نباش</div><div><br></div><div>&nbsp;از گندم‌ زار من و تو&nbsp;</div><div><br></div><div>مشتی کاه می ماند برای بادها . . . !</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; " نیما یوشیج "</div> text/html 2019-01-01T04:11:19+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "یکدم " قیصر http://alirezaebrahimpour.ir/post/1169 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;یكدم آرام ندیدم</div><div><br></div><div>&nbsp;دل خود را همه عمر...&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>"قیصر امین‌پور"</div> text/html 2018-12-25T22:05:05+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " شمع " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1168 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">چرا در مراسم‌های عرفانی&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شمع روشن می‌کنن!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">گفته شده عالم خلقت اگه تجزیه بشود</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;به 4 عنصر می‌رسیم:</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;آب، باد، خاک، آتش</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">اگر موقع دعا کردن جایی باشیم که این&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">4 عنصر وجود داشته باشد&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">استجابت دعا اتفاق می‌افتد؛&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">شمع همه این 4 عنصر را یک جا با هم دارد:</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">موم شمع:&nbsp; خاک&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">شعله شمع:&nbsp; آتش</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">دود شعله:&nbsp; باد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="3">موم ذوب شده:&nbsp; آب</font></div></div> text/html 2018-12-24T21:10:04+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " مسئولی " شکیبایی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1166 <div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ...</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﻤﻬﺎﯾﺶ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﯼ&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; "خسرو شکیبایی"</font></div></div>