اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2020-03-29T20:29:50+01:00 text/html 2020-03-29T05:40:24+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث" می گذرد " امام علی علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1308 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>امام على علیه السلام می فرماید :&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>چه زود مى گذرد&nbsp;</div><div><br></div><div>ساعات روز&nbsp; و&nbsp;</div><div><br></div><div>روزهاى ماه&nbsp; و&nbsp;</div><div><br></div><div>ماه هاى سال&nbsp; و&nbsp;</div><div><br></div><div>سال هاى عمر !</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نهج البلاغه، از خطبه 188&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-03-27T19:39:03+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " غیر تو " امام حسین علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1306 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">امام حسین (ع) فرمود:</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;هركس به غیر تو دل ببندد،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;زیان كرده است</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">(بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۱۶ ح۳ )</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-27T03:38:05+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی موعظه " ابتلاء " سعادت پرور http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1305 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">مرحوم آیت الله سعادت پرور</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;«پهلوانی تهرانی»</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">[قدس الله روحه] می فرمود :</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">ابتلائاتی که برای بشر پیش می آید،</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اکثر برای آنست که&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">متوجه حضرت حق بشود و از غفلت خارج شود ،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp;و متوجه منبع فیض گردد.</font></div> text/html 2020-03-25T19:35:46+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " فقر " امام علی (ع) http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1303 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">امام علی(علیه السلام) فرمودند:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">فقر، دین انسان را ناقص،&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">عقل و اندیشه او را آشفته،&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">مردم را نسبت به او ، و او را&nbsp; نسبت به مردم&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">بدبین&nbsp; می سازد.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;از دست رفتن دین،سبب نابودی امنیت است</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و با ترس و وحشت، زندگی مفهومی ندارد،</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و زوال عقل سبب زوال زندگی است</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و جامعه بی خرد را جز با مردگان نتوان قیاس کرد.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">نهج البلاغه، حکمت۳۱۹،</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;تحت العقول، ص۲۴۵</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-23T19:32:50+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " عید " قیصر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1304 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">‏تو بیایی</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">همه‌ی ثانیه‌ها</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">ساعت‌ها</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">از همین روز</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">همین لحظه</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">همین&nbsp; دَم&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عیدند</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; " قیصرامین پور "</font></div> text/html 2020-03-20T21:32:02+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی مثنوی " بهار " ابتهاج http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1302 <div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بهار آمد گل و نسرین نیاورد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">نسیمی بوی فروردین نیاورد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">پرستو آمد و از گل خبر نیست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا گل با پرستو هم سفر نیست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چه افتاد این گلستان را چه افتاد؟!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">که آیین بهاران رفتش از یاد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا پروانگان را پر شکسته‌است</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا هر گوشه گرد غم نشسته‌است</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا خورشید فروردین فرو خفت</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بهار&nbsp; آمد&nbsp; &nbsp;گُل&nbsp; &nbsp;نوروز&nbsp; نشکُفت...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" ابتهاج&nbsp; گیلانی "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-18T20:59:54+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " قدرت تغییر" آنتوان دوسنت اگزوپری http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1301 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">آدمها فکر میکنند ؛&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">اگر یک بار دیگر متولد شوند ،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;جور دیگری زندگی می کنند .</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود .</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;فکر میکنند میتوانند همه چیز را از نو بسازند ،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">محکم و بی نقص !&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">اما حقیقت ندارد...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم ،</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">اگر آدمِ ساختن بودیم ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">از همین جای زندگیمان به بعد را مى ساختیم !</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;" آنتوان دوسنت اگزوپری "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-17T20:34:53+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " دعا " امام صادق علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1300 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">امام صادق علیه السلام&nbsp; به مُیَسِّر فرمود:</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; اى مُیَسِّر دعا كن و مگو كه&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">كار گذشته است و آنچه مقدر شده&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">همان شود (و دعا اثرى ندارد)،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; همانا نزد خداى عز و جل منزلت و مقامى است</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;كه بدان نتوان رسید جز بدرخواست و مسألت،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; و اگر بنده ‏اى دهان خود ببندد و درخواست نكند&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">چیزى باو داده نشود،&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">پس درخواست كن تا بتو داده شود،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; اى میسر هیچ درى نیست كه كوبیده شود</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;جز اینكه امید آن رود كه بروى كوبنده باز شود</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; (کافی، ج 2،ص 466)</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-16T20:57:10+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعرنیمایی و نو " خاطره " کیوان شاهبداغی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1299 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نه تو میمانی و نه اندوه</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نه هیچ یک از مردم این آبادی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">به حباب نگران لب یک رود قسم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">غصه هم خواهد رفت</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" کیوان شاهبداغی&nbsp; "</font></div> text/html 2020-03-14T08:54:16+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " دلم " قاضی نظام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1298 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">مى نویسم :</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">شب بخیر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">صبح بخیر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">عصربخیر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بیدارى ؟</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">كى ببینمت ؟</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">خسته نباشى ،</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چقدر عكست خوبه !!!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">تو بخوان :</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">دلم برایت تنگ شده ...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;" علی قاضی نظام "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-10T21:51:58+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " خدا " مولانا http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1297 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;که بر باد فنا رفت نخور</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">به خدا حسرت دیروز عذاب است</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">مردم شهر به هوشید؟؟؟</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">هرچه دارید و ندارید بپوشید و بخندید که امروز،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;سر هر کوچه خدا هست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">نه یکبار و نه ده بار که صدبار به ایمان و تواضع</font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;بنویسید</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">خدا هست و خدا هست و خدا هست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " حضرت مولانا "</font></div> text/html 2020-03-09T22:50:07+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " زیبایی " فرانک http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1296 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">من به بدبختی‌ها و چیزهای بد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;فکر نمی‌کنم؛</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;تنها چیزی که به یاد می‌آورم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;زیبایی‌هایی است که باقی می‌مانند.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;"&nbsp; آنه فرانک، نویسنده‌ی آلمانی "</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2020-03-06T20:47:53+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " زندگی " قمشه ای http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1295 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">کسی را دوست بدار که دوستت دارد</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">حتی اگر غلام درگاهت باشد…</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">و دست بکش از دوست داشتن کسی که&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">دوستت ندارد</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">حتی اگر سلطان قلبت باشد…</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">فراموش نکن که زمان آدم وفادار رو&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">مشخص می کند نه زبان&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست ..</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">اما برای ماهی زندگیست….</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">برای کسی که دوستت دارد</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;زندگی باش نه تفریح</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;" الهی قمشه‌ای "</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2020-03-06T12:46:52+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " امید " دیکنسون http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1294 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">امید چون پرنده‌ای است که</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بال و پر دارد،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;در روح ما لانه می‌گزیند،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بدون گفتن هیچ کلمه‌ای،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;آواز می‌خواند و هرگز</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;متوقف نمی‌شود.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">"&nbsp; امیلی دیکنسون، شاعر آمریکایی "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-02T08:42:54+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی داستان " خوف " روان شناس http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1293 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">گفتگوی مار و زنبور</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">روزی مار به زنبور گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">انسان ها از ترس "ظاهر خوفناک" من&nbsp; می میرند</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;نه به خاطر نیش زدنم.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;اما زنبور قبول نکرد!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">مار برای اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت:&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;در کنار درختی خوابیده بود.</font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;مار رو به زنبور کرد و گفت من او را میگزم</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;و مخفی می شوم و تو&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">در بالای سرش سر و صدا ایجاد کن و خودنمایی کن.</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع به پرواز کردن</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;در بالای سر چوپان کرد.&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">چوپان فورا از خواب پرید و گفت"ای زنبور لعنتی"</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">و شروع به تخلیه&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">زهر کرد و بلند شد و رفت و بعد از چندی بهبود یافت.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">این بار که باز چوپان در همان حالت بود مار و زنبور</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;نقشه دیگری کشیدند.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;زنبور نیش زد و مار خودنمایی کرد!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;از ترس پا به فرار گذاشت،</font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;و به خاطر وحشت از زهرِ آن مار،چند روز بعد از دنیا رفت...&nbsp;</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">برخی از اتفاقات دنیا هم همین است،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">فقط به خاطر ترس از آنهاست که افراد نابود می شوند،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">ما رویاهایمان را زندگی نمی‌کنیم،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">ما در ترس‌هایمان زندگی می‌کنیم.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><br></div>