اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://www.alirezaebrahimpour.ir 2018-08-18T19:48:35+01:00 text/html 2018-08-16T00:55:05+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی ترجمه " آغوشت " مارگوت بیکل http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1113 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 21.6px; text-align: right;">پس از سفرهای بسیار و عبور</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 21.6px; text-align: right;">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">از فراز و فرودِ&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 21.6px;">امواج این دریای طوفان‌خیز،</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم؛</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br style="padding: 0px; margin: 0px;">بادبان برچینم؛<br style="padding: 0px; margin: 0px;">پارو وا نهم؛<br style="padding: 0px; margin: 0px;">سُکان رها کنم؛&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br style="padding: 0px; margin: 0px;">به خلوت لنگرگاهت در آیم<br style="padding: 0px; margin: 0px;">و در کنارت پهلو گیرم<br style="padding: 0px; margin: 0px;">آغوشت را بازیابم.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br style="padding: 0px; margin: 0px;">استواری امن زمین را<br style="padding: 0px; margin: 0px;">زیر پای خویش.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 51, 51);"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">"مارگوت</span><span lang="FA" dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">بیکل"</span><span lang="FA" dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"></span></span></p><span style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 51, 51);"></span><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 51, 51);"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">ترجمه: احمد شاملو</span></span></p><div><br></div> text/html 2018-08-12T00:51:05+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " هفت پند " مولوی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1118 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" size="3">هفت پند از مولانا &nbsp;:</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">شب باش : در پوشیدن خطای دیگران</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">زمین باش : در فروتنی</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">خورشیدباش : در مهر و دوستی</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">کوه باش : در هنگام خشم و غضب</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">دریاباش : در کنار آمدن با دیگران</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">خودت باش : همانگونه که می نمایی..</font></div><div><br></div> text/html 2018-08-06T19:46:29+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی خاطره " پهن " هوشنگ ابتهاج http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1105 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">هوشنگی ابتهاج تعریف میکرد:</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;در مراسم کفن و دفن شخصی شرکت کردم . دیدم قبل از اینکه توی قبر بذارنش ، چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند ، در کف قبر ریختن. از یک نفر که اینکار رو داشت انجام میداد، سوال کردم که :&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">این چه رسمی ست که شما دارید؟ گفت: توی رساله نوشته که این کار مستحبه و ما مدتهاست برا مرده هامون اینکار رو انجام میدیم .&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">میگفت که چون برام تعجب آور بود، سریع گشتم یه رساله پیدا کردم و رفتم سراغ طرف، بهش گفتم :</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">کجاش نوشته؟ طرف هم میره تو بخش آیین کفن و دفن میت، آورد که بفرما. دیدم نوشته ، کف قبر، مستحب است یک وجب پهن تر باشد !!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">« شفیعی کدکنی »</font></div> text/html 2018-08-05T00:44:05+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو" زندگی" سپهری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1117 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">زندگی&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">تجربه‌ی تلخ فراوان دارد</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">دو سه تا کوچه و پس کوچه</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">و اندازه‌ی یک عمر بیابان دارد...</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">" سهراب سپهری "</font></div> text/html 2018-08-03T19:35:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " آزاد " غزالی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1116 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(255, 0, 0);">شخصی از امام &nbsp;محمدغزالی &nbsp;پرسید:&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;">یا شیخ!&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;">بندگی چیست؟</span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;">او گفت:</span></font><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;">خدایت آزاد آفرید &nbsp;آزاد ،</span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;">و عاشق حق باش...</span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;ندانی تا آزاد نگردی بنده نشوی؟</span></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-08-03T07:35:12+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " من و دنیا " شاملو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1115 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">من و دنیا..&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">همدیگر را رنگ میکنیم،&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">من..&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">روزهای او را&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">او..&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">موهای من را&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp; &nbsp; " &nbsp;احمد شاملو "</span></font></div> text/html 2018-08-01T20:41:01+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " بایستند " شریعتی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1114 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">صحبت از جامعه ای است که نیمی از آن،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">خوابیده اند و افسون شده اند،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">و &nbsp; نیمی دیگر که بیدار شده اند در حال فرارند !</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ما می خواهیم این خوابیده ها</font><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">ی</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;افسون شده را بیدار کنیم،</span></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;و &nbsp; واداریم که &nbsp; &nbsp;«بایستند»،&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">و &nbsp; هم آن &nbsp;فراری ها را &nbsp;برگردانیم و&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">واداریم &nbsp;که &nbsp; «بمانند»</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "دکتر علی شریعتی"</font></div> text/html 2018-07-21T19:34:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی ترجمه " مُوطن " بیکل http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1112 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">مُوطن آدمی را بر هیج نقشه ای</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">نشانی نیست.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">دوستش می دارند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">"مارگوت بیکل"</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">ترجمه: احمد شاملو</font></div></div> text/html 2018-07-18T23:58:04+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی عکس" یک آسمان " علیرضا ابراهیم پور گیلانی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1090 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/473/1416221/869534234.jpg" alt="www.followmy.ir" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-07-14T23:54:04+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " روز انسان " نهرو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1109 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff">&nbsp;<span style="font-size: 22.1222px;">وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند&nbsp;</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">و زنان شوکت زن بودنشان را</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">مردان همیشه مرد میمانند</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">و زنان همیشه زن</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">و آنگاه هر روز&nbsp;</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">نه روز زن</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;و نه روز مرد</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">که روز انسان است</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">"جواهر لعل نهرو "</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-07-13T23:53:04+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "عمیقاًعاشق می شوند " کامو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1108 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">آدم‌ها یک‌بارعمیقاً عاشق می‌شوند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">چون فقط یک‌بار نمی‌ترسند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;که همه‌چیز خود را از دست بدهند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">اما بعد ازهمان یک‌بار ترس‌ها آن‌قدر عمیق می‌شوند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;که عشق دیگر دور می‌ایستد</span></font></div><div><font color="#33ff33"><br></font></div><div><font color="#33ff33"><br></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">" کامو"</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-07-12T21:52:02+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " نادان " ... http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1107 <div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت :&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">حال نادان را به از دانا نمی داند کسی</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">گرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَد</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود</span></div></div><div><br></div> text/html 2018-07-09T19:49:50+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " من خودم هستم " پناهی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1106 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕـــــﻮﯾﻢ :</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;" ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ "</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﻣــن خودم هستم...&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-07-03T07:42:12+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی عکس " تمام قدّ " علیرضا ابراهیم پور گیلانی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1089 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/473/1416221/5534223.jpg" alt=";vd" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-06-25T23:34:04+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " روزه ام " حسین پناهی۳ http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1103 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">من روزه ام!!!!</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تمام سال را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد زورگو باشد.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">و بی تفاوت از کنارش عبور کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من ..................</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">آری من روزه ام ،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">نه روزه نخوردن غذا ،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">بلکه روزه انسان بودن،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">روزه مردانه زیستن،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">روزه جاودانه شدن.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">آری من تمام سال را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تمام ساعتها را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تمام دقائق را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" حسین پناهی"</font></div>